Absolwent PW na rynku pracy

Absolwent PW na rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania

W 2021 roku po raz dziesiąty Politechnika Warszawska przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji zawodowej swoich absolwentów. Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest badaniem koordynowanym przez Biuro Karier PW. Realizacją badania oraz stworzeniem raportu zajmuje się Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW we współpracy z Biurem Karier PW.  

 

Udział w badaniu daje absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z uczelnią informacjami na temat swojej sytuacji na rynku pracy.  

Wyniki Badania dostępne są w prezentacji raportu 2021.