Nowości w ofercie edukacyjnej

Nowości w ofercie edukacyjnej

Studia planowane do uruchomienia w 2023 r.

Przemysłowe zastosowania informatyki

Studia pierwszego stopnia na kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki to nowa propozycja studiów stacjonarnych o profilu praktycznym w ofercie edukacyjnej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Absolwent tego kierunku studiów będzie potrafił:

  • tworzyć oprogramowanie i praktycznie posługiwać się różnymi narzędziami informatycznymi z zakresu software, 
  • wykorzystywać i konfigurować sprzęt komputerowy i teleinformatyczny dedykowany do obsługi procesów przebiegających w przedsiębiorstwach oraz nadzorować jego współpracę z systemami mechanicznymi i procesami przemysłowymi,
  • przeprowadzać analizy danych z użyciem uniwersalnych i specjalistycznych programów komputerowych,
  • projektować i programować systemy automatycznego sterowania maszynami i urządzeniami mechanicznymi oraz procesami technologicznymi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dedykowanych programistom i projektantom,
  • nadzorować i sterować przebiegiem procesów w instalacjach przemysłowych.

Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka oraz innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i wdrażaniem narzędzi oraz systemów informatycznych i teleinformatycznych w sektorze finansowym, w różnych gałęziach przemysłu, usługach, a także we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych korzystających z infrastruktury informatycznej. Będą mogli pracować zarówno jako programiści zintegrowanych systemów informatycznych, programiści sterowników i innych urządzeń automatyki przemysłowej, a nawet jako administratorzy systemów i specjaliści od cyberbezpieczeństwa. 

 

REKRUTACJA

Opis zasad procesu rekrutacji znajduje się na stronie 

https://www.pw.plock.pl/Rekrutacja/Procedura-przyjec/Studia-pierwszego-stopnia/Studia-stacjonarne-krok-po-kroku2/Zasady-kwalifikacji

Tabela współczynników wagowych dla kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki

Matematyka 1
Przedmiot do wyboru Fizyka 1
Chemia 0,75
Informatyka 1
Biologia 0,5
Geografia 0,5
Język polski 0,25
Język obcy 0,25

 

Zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane oceny z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu W – współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych
Technik mechatronik 311410 1
Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411 1
Technik automatyk 311909 1
Technik teleinformatyk 351103 1
Technik informatyk 351203 1
Technik programista 351406 1
Technik telekomunikacji 352203 1

 

Inżynieria środowiska

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska to nowa propozycja studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim w ofercie edukacyjnej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

W programie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska przewidziano:

  • nowe formy kształcenia uwzględniające realizację części zajęć z uwzględnieniem pracy grupowej i rozwiązywaniem złożonych problemów projektowych/eksploatacyjnych,
  • zastosowanie technik kształcenia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do modelowania informacji o budynku i instalacjach (Building Information Modeling),
  • zapoznanie z technologiami zdalnego dostępu do funkcjonujących instalacji i sieci, źródeł energii oraz systemów pomiarowych,
  • treści programowe z zakresu efektywności energetycznej, zmniejszenia energochłonności i zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych w związku z koniecznością odchodzenia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych i zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Absolwenci tego kierunku podejmują prace przy projektowaniu i wykonawstwie instalacji i sieci sanitarnych, w służbach utrzymania ruchu systemów cieplnych, gazowych, wentylacyjnych i sanitarnych w przedsiębiorstwach komunalnych i zakładach przemysłowych, a także w szkołach, uczelniach oraz administracji państwowej i samorządowej.

Opis zasad procesu rekrutacji znajduje się na stronie

https://www.pw.plock.pl/Rekrutacja/Procedura-przyjec/Studia-drugiego-stopnia