Zasady kwalifikacji

Przedstawione w artykule zasady kwalifikacji dotyczą kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, zdających maturę po 2005 roku lub maturę IB. Zawarto tu również informacje o uprawnieniach przysługujących laureatom i finalistom niektórych olimpiad i konkursów.
Kandydaci na studia są klasyfikowani według zasad ustalanych w każdej uczelni przez jej Senat.
Podstawę do decyzji stanowią dla maturzystów szkół polskich i abiturientów z maturami IB wyniki egzaminów maturalnych. Na warunkach preferencyjnych, poza kolejnością, są przyjmowani laureaci i finaliści niektórych olimpiad i konkursów, zgodnie z zasadami podanymi dalej.

PUNKTY ZA PRZEDMIOT P I PUNKTY KWALIFIKACYJNE PK

Kandydaci są umieszczani na listach przyjęć wg liczby punktów kwalifikacyjnych PK obliczanych dla 3 przedmiotów ze wzoru:

PK = Pmat × Wmat + Pwyb × Wwyb + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Punkty za przedmiot zależą od tego czy egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym czy podstawowym. I tak:

  • P = liczba % z egzaminu na poziomie rozszerzonym, lub
  • P = połowa liczby % z egzaminu na poziomie podstawowym

Dla matur międzynarodowych IB obowiązuje przeliczenie ocen na punkty za przedmiot według zasady:

  • P = 100/7 razy ocena egzaminu na poziomie „High” lub
  • P = 50/7 razy ocena z egzaminu na poziomie „Standard”

Maksymalna liczba PK wynosi zawsze 225. Do obliczania PK, punkty za przedmioty są brane z odpowiednimi współczynnikami.

Tabela współczynników wagowych dla kierunków prowadzonych na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Przedmioty →

↓ Kierunki studiów

Mat Przedmiot do wyboru JO
Fiz Ch Inf Bio Geo WoS JP
Budownictwo 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25
Inżynieria środowiska 1 1 1 0,75 1 0,75 0,25 0,25
Mechanika i budowa maszyn 1 1 1 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25
Technologia chemiczna 1 1 1 0,75 1 0,5 0,25 0,25
Ekonomia 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

[Mat – matematyka, Fiz – fizyka, Ch – chemia, Inf – informatyka, Bio – biologia, Geo – geografia, WoS – wiedza o społeczeństwie, JP – język polski, JO – język obcy]

 

Kierunki studiów oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane oceny z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika
Nazwa kierunku studiowania Nazwa zawodu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 r., z późn. zmianami) Symbol cyfrowy zawodu W - współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji zawodowych
Budownictwo  Technik budownictwa 311204 0,75
Technik drogownictwa 311206 0,75
Technik robót wykończeniowych w budownictwie  311219 0,75
Technik renowacji elementów architektury 311210 0,75
Technik budowy dróg 311216 0,75
Technik inżynierii sanitarnej  311218  0,75
Technik urządzeń sanitarnych 311209 0,75
Inżynieria środowiska Technik gazownictwa 311913 0,75
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 0,75
Technik inżynierii sanitarnej   311218 0,75
Technik urządzeń sanitarnych 311209 0,75
Mechanika i budowa maszyn Technik automatyk 311909 0,5
Technik budownictwa okrętowego 311910 0,75
Technik elektronik 311408 0,5
Technik elektryk 311303 0,5
Technik energetyk 311307 0,5
Technik informatyk 351203 0,5
Technik mechanik 311504 0,75
Technik mechanik okrętowy 315105 0,75
Technik mechanizacji rolnictwa 311512 0,75
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515 0,75
Technik mechatronik 311410 0,75
Technik pojazdów samochodowych 311513 0,75
Technik pojazdów kolejowych 311518 0,75
Technik urządzeń dźwigowych   311940 0,5
Technik budowy jednostek pływających   311942 0,5
Technik transportu drogowego 311927 0,5
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 0,5
Technologia chemiczna Technik technologii chemicznej 311603 0,75
Technik analityk 311103 0,75
Ekonomia Technik ekonomista 331403 0,75
Technik handlowiec 522305 0,75
Technik rachunkowości 431103 0,75

   

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE LAUREATOM I FINALISTOM NIEKTÓRYCH OLIMPIAD ORAZ KONKURSÓW

Laureaci i finaliści określonych olimpiad oraz konkursów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku 2015, mogą być przyjęci poza procedurą konkursową, a laureatom i finalistom olimpiad językowych oraz niektórych konkursów zostanie przyznana maksymalna liczba punktów z przedmiotu związanego z tą olimpiadą lub konkursem.

Jakich kierunków studiów dotyczą oraz jakie rodzaje uprawnień one dają, oraz to czy dotyczą tylko laureatów czy również finalistów, można znaleźć w informatorze „Zasady i warunki przyjęć na studia …” oraz na stronie www.pw.edu.pl/kandydaci.

Kandydaci, którzy mają określone osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy turniejach, muszą w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego uzupełnić specjalne pola. Zgłoszenie to zostanie zaakceptowane po załączeniu poprzez specjalną zakładkę na IKR, do dnia 20 sierpnia 2020 r., kopii właściwego zaświadczenia lub dyplomu.

Na studia w Politechnice Warszawskiej w Płocku, na wybrane kierunki, poza procedurą kwalifikacyjną mogą być przyjęci finaliści i laureaci następujących konkursów lub olimpiad:
Konkurs lub olimpiada B MiBM TCh E
Olimpiada: Astronomiczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Informatyczna, Matematyczna oraz Wiedzy Technicznej (laureaci i finaliści) + + + + +
Olimpiada: Lingwistyki Matematycznej, Filozoficzna, Innowacji Technicznych i Wynalazczości (laureaci) + + + + +
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci) + + + + +
Olimpiada: Przedsiębiorczości, Statystyczna, Wiedzy Ekonomicznej (laureaci oraz finaliści)         +
Olimpiada: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Wiedzy o Unii Europejskiej (laureaci oraz finaliści)         +
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (laureaci oraz finaliści)   +      
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (laureaci oraz finaliści)   +      
Olimpiada Techniki Samochodowej (laureaci oraz finaliści)     +    
Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (laureaci eliminacji krajowych) + + + + +
Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny (laureaci oraz finaliści)     +    
Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza (laureaci oraz finaliści)       +  
Konkurs Chemiczny PW (laureaci)       +  
Konkurs Matematyczny PW (laureaci) +       +
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny CONTINUUM (laureaci i finaliści) + + + + +
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości PW         +
[B - budownictwo, IŚ - inżynieria środowiska, MiBM - mechanika i budowa maszyn, TCh - technologia chemiczna, E - Ekonomia]

W procedurze kwalifikacyjnej maksymalną liczbę punktów z odpowiedniego przedmiotu mogą uzyskać:

  • laureaci olimpiad językowych - z języka obcego,
  • laureaci i finaliści Turnieju Młodych Fizyków - z fizyki,
  • laureaci i wyróżnieni finaliści konkursów: Chemicznego, Fizycznego i Matematycznego, organizowanych przez wydziały Politechniki Warszawskiej - z przedmiotu związanego z konkursem.