Listy zakwalifikowanych na studia I stopnia

Listy zakwalifikowanych na studia I stopnia

Osoby umieszczone na listach osób zakwalifikowanych do wpisu na listę kandydatów na studentów w I turze rekrutacji w PW Filii w Płocku są wzywane do niezwłocznego przesłania przez swoje IKR – Indywidualne Konto Rekrutacyjne – (zakładka „Moje zgłoszenie -> Przysłanie dokumentów i plików”) skanu/zdjęcia swojego świadectwa dojrzałości (matury) do dnia 27 sierpnia (czwartek) godz. 15:00.

Obowiązek przesłania tej kopii dotyczy wszystkich osób zakwalifikowanych, także tych które wcześniej, z własnej inicjatywy, przesłały skany/zdjęcia swoich matur. Nieprzesłanie kopii dokumentu w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z proponowanego miejsca. Załączenie skanu/zdjęcia nie zwalnia jednak z obowiązku okazania, po decyzji JM Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt w dziekanatach, oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów.