Studia stacjonarne krok po kroku

Artykuł zawiera informacje o terminach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) w Filii PW w Płocku dla kandydatów zdających maturę po roku 2005 lub maturę międzynarodową IB (pozostali kandydaci znajdą informacje ich dotyczące TUTAJ).
infografika rekrutacja

INFORMACJE PODSTAWOWE

• Ponieważ w kwalifikacji kandydatów uwzględniane są różne przedmioty i z różną wagą, zależną od kierunku studiów, warto wziąć to pod uwagę już przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do matury składanej w początku ostatniego roku szkolnego. Wykaz przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, zasady przeliczania ocen i odpowiednie współczynniki podano tutaj.

• Oceny uzyskane z egzaminu na poziomie podstawowym dają dwa razy mniej punktów niż oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym.

• Zwracamy uwagę, aby w deklaracji upoważnić Centralną Komisję Egzaminacyjną do przekazania wyników egzaminu do Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. Pozwoli to na automatyczne wprowadzenie tych wyników do programu rekrutacyjnego uczelni i zwolni od dodatkowych czynności po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

STUDIA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU

Kierunki studiów
Jednostka Kierunki studiów        Liczba miejsc
Wydział Budownictwa,
Mechaniki i Petrochemii
Budownictwo 80
Inżynieria Środowiska 50
Mechanika i Budowa Maszyn 70
Technologia Chemiczna 80
Kolegium Nauk Ekonomicznych
i Społecznych
Ekonomia 120

TERMINY REJESTRACJI (DODATKOWE ZAPISY)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 lipca
-20 sierpnia
rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na IKR i samodzielne wpisywanie wyników maturalnych
elektroniczne przesyłanie kopii zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów, tzw. starych matur, certyfikatów językowych, dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe i dyplomów IB, EB oraz innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
25 sierpnia ogłoszenie wyników I tury rekrutacji
25-28 i 31 sierpnia załączanie na IKR skanu/zdjęcia świadectwa maturalnego od kandydatów zakwalifikowanych w I turze kwalifikacji,
UWAGA: oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy okazać na wydziale zakwalifikowania w ogłoszonym później* terminie

* w terminie ogłoszonym na stronie dla kandydatów, po decyzji Rektora o dopuszczeniu osobistych wizyt kandydatów w dziekanatach Wydziałów

Więcej informacji zamieszczono w komunikacie Komisji Rekrutacyjnej z dnia 1.07.2020