Studia stacjonarne krok po kroku

 

Artykuł zawiera informacje o terminach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) w Filii PW w Płocku dla kandydatów zdających maturę po roku 2005 lub maturę międzynarodową IB (pozostali kandydaci znajdą informacje ich dotyczące tutaj).

INFORMACJE PODSTAWOWE

• Ponieważ w kwalifikacji kandydatów uwzględniane są różne przedmioty i z różną wagą, zależną od kierunku studiów, warto wziąć to pod uwagę już przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do matury składanej w początku ostatniego roku szkolnego. Wykaz przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, zasady przeliczania ocen i odpowiednie współczynniki podano tutaj.

• Oceny uzyskane z egzaminu na poziomie podstawowym dają dwa razy mniej punktów niż oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym.

• Zwracamy uwagę, aby w deklaracji upoważnić Centralną Komisję Egzaminacyjną do przekazania wyników egzaminu do Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. Pozwoli to na automatyczne wprowadzenie tych wyników do programu rekrutacyjnego uczelni i zwolni od dodatkowych czynności po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

STUDIA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU

Kierunki studiów

Jednostka Kierunki studiów        Liczba miejsc

Wydział Budownictwa,

Mechaniki i Petrochemii

Budownictwo 80
Inżynieria Środowiska 50
Mechanika i Budowa Maszyn 70
Technologia Chemiczna 80
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia

120

  

TERMINY REJESTRACJI (DODATKOWE ZAPISY)

Data Szczegóły procesu rekrutacji
1 sierpnia początek rejestracji kandydatów (zapisów internetowych)

13 września

do godz. 10:00

koniec zapisów  i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR i koniec samodzielnego wpisywania wyników maturalnych
ostateczny termin dostarczenia zaświadczeń lub dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów (możliwość przesłania skanu dokumentu  na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
ostateczny termin dostarczania tzw. starych matur (możliwość przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
ostateczny termin dostarczenia dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe (możliwość załączenia skanu dokumentu na IKR lub przesłania skanu dokumentu na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl lub dorota.przyluska@pw.edu.pl)
17 września ogłoszenie decyzji o zakwalifikowaniu
17, 18 września składanie wymaganych dokumentów (Płock ul. Łukasiewicza 17, p. 18, wtorek godz. 13-15, środa 9-12)  

REJESTRACJA

Zasady rejestracji:

• Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez stronę www.zapisy.pw.edu.pl

• Po wybraniu konkursu studia w Płocku należy wpisać swoje dane i zamieścić zdjęcie w pliku *.jpg (zdjęcie musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) oraz uszeregować kierunki studiów wedle swoich preferencji (na pierwszym miejscu kierunek najbardziej interesujący kandydata). Zalecane jest również podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu, co ułatwi uczelni dalszy kontakt. Niezbędne jest staranne sprawdzenie danych a w szczególności numeru PESEL. Następnie należy wpisać swoje hasło i wysłać zgłoszenie.

• Po zarejestrowaniu zgłoszenia system natychmiast odpowie podaniem „numeru kandydata” i indywidualnego numeru konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Oba te numery oraz podane przez siebie hasło należy koniecznie zapisać.

• W każdej chwili po rejestracji można się łączyć ze swoim kontem w portalu, podając jako login numer kandydata i swoje hasło. Aż do ostatniego dnia zapisów można korygować informacje na koncie.

• Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe wygenerowane przy rejestracji kandydata, nie później niż w ostatnim dniu zapisów na studia.

• Zaleca się wprowadzenie numeru matury przed zakończeniem zapisów na studia.

• Jeżeli kandydat zastrzegł tajność wyników swojej matury, albo nie jest pewien czy wyraził zgodę na ich przekazanie, powinien przed zakończeniem zapisów wprowadzić na swoim koncie oceny z egzaminu maturalnego.

• Kandydaci z maturami IB proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną.

• UWAGA: Absolwenci techników, którzy posiadają dyplom potwierdzający określone kwalifikacje zawodowe i chcą mieć uznaną w procesie kwalifikacji średnią punktów z dyplomu są zobowiązani do przesłania skanu dyplomu do Biura ds. Przyjęć na Studia do 13 września 2019 roku do godziny 10:00 na adres e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl albo dorota.przyluska@pw.edu.pl

PRZYJĘCIA NA STUDIA

Po wprowadzeniu do systemu wszystkich ocen i uprawnień, zostanie dokonana kwalifikacja wszystkich kandydatów na podstawie przyjętych Zasad kwalifikacji.

Kandydatom proponuje się przyjęcie na jeden wydział i kierunek studiów, umieszczony w zgłoszeniu najwyżej i na który wystarczyło im punktów kwalifikacyjnych. Listy osób zakwalifikowanych będą umieszczone na stronie www.pw.plock.pl i wywieszone w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 pok. 18 (parter), a każdy kandydat dostanie ponadto indywidualny komunikat na swoje konto.

Osoby zakwalifikowane na studia powinny zgłosić się z dowodem osobistym w wyznaczonych terminach i przedłożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymagane dokumenty:

  1. oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
  2. 2 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

> Osoby wykorzystujące dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika powinny przedłożyć dyplom zawierający oceny wraz z kserokopią.

> "Olimpijczycy" powinni złożyć zaświadczenie lub dyplom, które stanowiła podstawę przyjęcia na studia lub uznania punktów. 

 

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone, w obowiązującym terminie, przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat wypełnia zamieszczony poniżej formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez niego osoba. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo do pobrania

CO DALEJ

• U lekarza medycyny pracy należy wykonać badania lekarskie. Badania ze skierowaniem z uczelni wykonywane są bezpłatnie w przychodniach, z którymi zawarł umowę Marszałek Województwa. Wykaz tych przychodni znajduje się tutaj.

• Najpóźniej w pierwszym dniu zajęć należy złożyć w dziekanacie orzeczenie lekarskie.

• W roku akademickim 2019/2020 Inauguracja wydziałowa odbędzie się 1 października zaś pierwszym dniem zajęć jest 2 października 2019 r.

 Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj.