Współpraca lokalna

Współpraca z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi

Formy współpracy dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań jednostek. Porozumienia mają na celu pobudzanie aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego kadr, transfer wiedzy i praktyki gospodarczej, wzbogacanie procesu dydaktycznego. Często umożliwiają one nawiązanie współpracy w zakresie wykonywania prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych, przeprowadzania szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielania konsultacji naukowych, rekomendowania do pracy najlepszych kandydatów spośród studentów Politechniki, organizacji spotkań ze studentami w celu zapoznania ich z działalnością Partnerów, udostępniania sal wykładowych i innych pomieszczeń dla ich potrzeb, a także wzajemną promocję.

Do chwili obecnej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarła oficjalne porozumienia z:

KLASTRY:

Współpraca ze szkołami

Formy współpracy dostosowywane są indywidualnie do potrzeb i oczekiwań jednostek. W ramach ogólnych postanowień, Politechnika wspiera Szkoły w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w szczególności dotyczących nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych. Szkoły natomiast wspierają Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza, a także zapewniają Politechnice możliwość prezentowania jej kierunków kształcenia oraz działalności dydaktycznej i naukowej.

Do chwili obecnej, Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarła oficjalne porozumienia z: