Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

rada g-s

Z inicjatywy Prorektora PW prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego od 2013 roku powoływana jest przy płockiej Filii Politechniki Warszawskiej na okres kadencji władz Uczelni Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego. Członkami Rady są przedstawiciele Parlamentu RP, władz samorządowych, oświaty, nauki i sektora gospodarczego głównie z regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Celem Rady jest wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w Płocku, Uczelni wpisującej się w europejskie standardy kształcenia, w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej dla miasta Płocka i regionu.

Działalność Rady jest bardzo dobrze oceniana przez władze Uczelni oraz zespoły ewaluacji działalności polskich uczelni – powoływane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada dotychczas opiniowała programy kształcenia Filii, wyrażała swoje stanowisko w sprawach modernizacji i rozwoju bazy naukowej Uczelni, dyskutowała nad zagadnieniami dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy i priorytetów społecznych. Posiedzenia Rady odbywają się dwukrotnie w każdym roku akademickim.