Historia

18 kwietnia 1967r. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego została powołana Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku, której  pierwszym kierownikiem i jednocześnie organizatorem był doc. dr inż. Edward Kowalczyk.

W 1967 r. jako pierwsza jednostka Filii powstał Oddział Wydziału Inżynierii Budowlanej z zadaniem kształcenia studentów kierunku budownictwo na czteroletnich studiach inżynierskich. Pierwszym kierownikiem Oddziału był dr inż. Paweł Pawłowski.

W 1968 r. jako drugą jednostką organizacyjną Filii utworzono Oddział Wydziałów Mechanicznych, którego pierwszym kierownikiem został dr inż. Andrzej Gajewski. Oddział kształcił inżynierów kierunku mechanika.

W 1970 trzecią utworzoną jednostką organizacyjną został Oddział Wydziału Chemicznego. Organizatorem Oddziału i pierwszym jego kierownikiem był dr inż. Andrzej Bukowski.

W 1971 r. Filia Politechniki otrzymała Statut, który normował jej działalność.

W 1972 r. uruchomiono w Filii studia wieczorowe.

Istotną zmianą w działalności Filii było podniesienie poziomu kształcenia z inżynierskiego na magisterski w 1973 r. Na poziomie magisterskim kształcono studentów dziennych, pozostawiając kształcenie na poziomie inżynierskim na studiach wieczorowych.

W roku 1973 rozpoczęto także kształcenie na nowym kierunku studiów dziennych - kierunku inżynieria środowiska ze specjalnością urządzenia sanitarne

Możliwość kształcenia na poziomie magisterskim spowodowała uruchomienie począwszy od 1974 r. magisterskich studiów uzupełniających w trybie wieczorowym dla absolwentów studiów inżynierskich.

Do 1974 roku kierownikami Filii byli kolejno:

 • doc. dr inż. Edward Kowalczyk (1967-69)
 • doc. dr inż. Andrzej Gajewski (1969-71)
 • prof. dr hab. inż. Władysław Lenkiewicz (1971-73)
 • doc. dr inż. Andrzej Bukowski (1973-74)

Od 1974 r. w związku z podniesieniem funkcji Kierownika Filii do funkcji Prorektora do spraw Filii, ranga Filii wzrosła. Pierwszym Prorektorem ds. Filii został doc. dr inż. Andrzej Bukowski i pełnił tę funkcję do 1981 roku. Następnymi Prorektorami byli:

 • prof. dr inż. Henryk Bernacki (1981-84)
 • prof. dr inż. Józef Kwiatkowski (1984-90)
 • prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk (1990-93)
 • prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa (1993-99)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński (1999-2005)
 • prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa (2005-2008)
 • prof. zw. dr hab. inż. Jacek Kijeński (2008-2012)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński (2012-2020)
 • od 2020 roku funkcję tę pełni dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni

Ważnym wydarzeniem w życiu Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku było powołanie w 1976 r. trzech instytutów, które przejęły funkcje poprzednio działających oddziałów, uzyskując jednocześnie samodzielność w realizacji zadań dydaktycznych, naukowych, technicznych i ekspertyzowych. Powstały wówczas instytuty:

 • Instytut Budownictwa,
 • Instytut Chemii,
 • Instytut Mechaniki.

W 1983 r. nastąpiło przekształcenie Filii w Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Płocku z podstawową jednostką organizacyjną - Wydziałem Budownictwa i Maszyn Rolniczych. W skład Wydziału weszły trzy działające instytuty oraz zespoły międzyinstytutowe. Zmieniona została ponadto nazwa Instytutu Mechaniki na Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Dziekanami Wydziału były osoby pełniące jednocześnie funkcję Prorektora Politechniki Warszawskiej do spraw Ośrodka w Płocku. Organem kolegialnym Wydziału została Rada Wydziału składająca się z dziekana, prodziekanów, profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale i osób z wyboru spośród nauczycieli akademickich, pracowników nie będących nauczycielami i studentów.

W 1992 r. Rada Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych uzyskała prawo nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn.

W dniu 3 marca 1995 roku zostało powołane Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, którego organizatorem i pierwszym dyrektorem była dr Irena Bielecka. Zadaniem Kolegium do chwili obecnej, jest kształcenie studentów na kierunku Ekonomia.

Od 1 października 1997 roku Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych zmienił nazwę na Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

W roku 2000 Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych zmienił nazwę na Instytut Inżynierii Mechanicznej.

W październiku 2000 r. wręczono dyplomy pierwszym w historii PW magistrom ekonomii.

Od 1 października 2001 r. wprowadzono elastyczny system studiów dwustopniowych

20 marca 2002 roku Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny, uchwałą nr 198/XLIV/2002 Senatu Politechniki Warszawskiej zmienił nazwę na: Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku w skład której wchodziły dwie podstawowe jednostki organizacyjne:

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

W listopadzie 2004 roku utworzenie na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii centrum naukowego pod nazwą Centrum Doskonałości CERED - Redukcja Wpływu Przemysłu Przetwórczego na Środowisko Naturalne

W 2006 roku Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii uzyskał pierwszą kategorię w ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki podczas oceny jednostek naukowych obejmującej dorobek naukowy za lata 2001-2004.

W październiku 2007 roku na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii zostały uruchomione Stacjonarne Studia Doktoranckie w dwóch dyscyplinach: budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn. Kierownikiem Studiów jest prof. nzw. dr hab. Ewa Kasprzycka.

W 2010 roku  Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uzyskał pierwszą kategorię w ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas oceny jednostek naukowych obejmującej dorobek naukowy za lata 2005-2009.

Zgodnie z Uchwałą nr 377/XLVII/2011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej, została zmieniona nazwa Uczelni w Płocku z Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku na: Politechnika Warszawska Filia w Płocku w skład której wchodzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne:

 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

12 lutego 2013 roku doszło do utworzenia Centrum Naukowego Technologii Chemicznej i Materiałoznawstwa, w skład którego weszły: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

W lipcu 2013 roku powołanie Studenckiego Centrum Nauki zrzeszającego 6 kół naukowych.

2 września 2013 roku powołano zarządzeniem Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku Radę ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, w skład której weszli przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego.

Maj 2014 r. - powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Trzecia Młodość" oraz Młodzieżowej Akademii Gimnazjalistów w ramach Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja

3 czerwca 2016 r. - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadaje Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia.

26.09.2019 r. – JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Daniel Obajtek podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w realizacji projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku”.

w 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki nadało Wydziałowi Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uprawnienia do prowadzenia studiów:

 • stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Przemysłowe zastosowania informatyki,
 • drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Inżynieria Środowiska.