Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2

Procedura dotyczy pracowników/studentów/doktorantów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

1. Na terenie Uczelni mogą przebywać jedynie osoby:
1) niewykazujące niepokojących objawów sugerujących stan chorobowy;
2) które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;
3) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/studenci/doktoranci, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Osoba przebywająca na terenie uczelni, u której wystąpią objawy wskazujące na chorobę COVID-19 powinna zostać niezwłocznie odsunięta od pracy/zajęć. Po wyposażeniu w maseczkę i rękawiczki należy ją odizolować w przewidzianym do tego pomieszczeniu (izolatorium).

4. W każdym budynku lub kompleksie budynków wyznaczone jest pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do czasu zorganizowania transportu własnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.

5. Osoba (pracownik, student, doktorant), która będąc na terenie uczelni zaobserwowała u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zobowiązana jest skontaktować się z:

1) lekarzem pierwszego kontaktu/stacją sanitarno-epidemiologiczną/oddziałem zakaźnym szpitala;

2) Inspektorem ds. BHP – mgr Jackiem Gorzelewskim – tel. 668 852 239 lub Specjalistą ds. obronnych – inż. Bogdanem Kozińskim – tel. 601 450 506;

3) bezpośrednim przełożonym, a w przypadku studenta/doktoranta z Dziekanatem;

oraz do postępowania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

6. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/studenta/doktoranta należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

7. Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zobowiązany jest podać telefonicznie bądź mailowo bezpośredniemu przełożonemu oraz Inspektorowi ds. BHP informacje w zakresie:

1) decyzji wydanych przez PSSE w związku ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia;

2) lokalizacji pomieszczeń, w których pełnił obowiązki służbowe w ostatnich 10 dniach;

3) ewentualnego kontaktu z pracownikami/studentami/doktorantami uczelni w ostatnich 10 dniach.

8. W przypadku osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Inspektor ds. BHP po otrzymaniu informacji o ewentualnych jej kontaktach z innymi pracownikami/studentami/doktorantami, przekazuje kierownikowi jednostki informacje o pracownikach/studentach/doktorantach z kontaktu oraz wytyczne o kierowaniu ich w miarę możliwości na pracę zdalną, samokontrolę stanu zdrowia, a w przypadku zaobserwowania objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 do niezwłocznego kontaktu z infolinią NFZ/PSSE/oddziału zakaźnego szpitala.

9. W przypadku osoby chorej na COVID-19 Inspektor ds. BHP, po otrzymaniu informacji o ewentualnych jej kontaktach z innymi pracownikami/studentami/doktorantami, przekazuje kierownikowi jednostki instrukcje w zakresie konieczności uzyskania dalszych wytycznych od NFZ/PSSE (numery telefonów w załączeniu) oraz poddania do tego czasu osób z kontaktu samoizolacji i samokontroli stanu zdrowia.

10. Inspektor ds. BHP decyduje o ewentualnym odkażeniu lub wyłączeniu z użytkowania pomieszczeń, w których przebywał zakażony lub podejrzany o zakażenie pracownik i zleca wykonanie tych czynności administratorowi obiektu.

 

Numery telefonów kontaktowych:

- Infolinia NFZ: 800 190 590

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 24 367 26 01

- Telefon alarmowy PSSE (czynny poza godzinami pracy): 609 817 331

- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny (WSZ na Winiarach): 24 364 62 17.

- Samodzielne Stanowisko ds. BHP – mgr Jacek Gorzelewski – tel.: 668 852 239 lub 24 367 22 32, e-mail: jacek.gorzelewski@pw.edu.pl

- Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych – inż. Bogdan Koziński – tel.: 601 450 506, e-mail bogdan.kozinski@pw.edu.pl