Wyniki raportu o losach naszych absolwentów

Wyniki raportu o losach naszych absolwentów

Bezcenny kapitał - opinia absolwentów o jakości kształcenia na Politechnice, a także o ich sytuacji zawodowej jest efektem powyższej eksploracji, prowadzonej przez Politechnikę Warszawską. Raport pozwala spojrzeć na ofertę i działania Uczelni oczami najbardziej zainteresowanych.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi wynikami, nie opatrując ich komentarzem, konkluzję pozostawiając czytelnikowi. 

 

Zacznijmy od informacji podstawowych, a zarazem kluczowych. Absolwenci z lat 2018-20 najlepiej ocenili kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej, programy nauczania oraz poziom nauczania. Na drugim biegunie znalazły się: aktualność/nowoczesność przekazywanej wiedzy, wyposażenie sal i laboratoriów oraz poziom przygotowania przez studia do pracy zawodowej.

 

Aby stać się absolwentem trzeba przede wszystkim podjąć decyzję o wyborze Alma Mater. Co kierowało przyszłymi absolwentami z roczników 2018-20?

 • Jako powód wyboru PW absolwenci wskazywali najczęściej renomę i prestiż uczelni.

 Jak zatem oceniali swoją decyzję o wyborze wydziału?

 • Najbardziej zadowoleni ze studiów byli absolwenci wydziałów: MINI, WBMiP oraz WIChiP i KNEiS  (średnio 7,4 - 8,2 w skali 1-10). Cztery wydziały uzyskały notę niższą niż 6 (w tym jeden poniżej 5).

Zadowolenie z trafnego wyboru wydziału nie zawsze koreluje z aspektem ekonomicznym:

 • Najwięcej zarabiają absolwenci WEiTI, WMiNI, a najmniej WGiK i cenionego WIChiP. Średni wynagrodzenie „na rękę” dla wszystkich wydziałów wynosi 5470 zł.

W trakcie nauki przychodzi czas na praktyczną weryfikację wiedzy i doświadczenie realiów rynku pracy:

 • W przypadku roczników 2018-20 w firmach komercyjnych praktykowało 78% badanych, z czego 14% uzyskało praktyki za pośrednictwem uczelni.

  

Politechnika Warszawska oferuje wsparcie przedsiębiorczości, jednak ponad połowa absolwentów (53,3%) prowadzących działalność gospodarczą nigdy z niego nie korzystała i nie wiedziała, że istnieje taka możliwość. Wykazana luka komunikacyjna zwraca uwagę i implikuje dalsze działania: rozpoznanie przyczyn i udrożnienie kanałów informacyjnych.

Optymizmem napawają dane ilustrujące umiejętność poruszania się na rynku pracy, abstrahując od marki uczelni, która z pewnością “nie utrudnia” znalezienia pracodawcy:

 • 44% absolwentów z lat 2011-20 deklaruje, że pracę znaleźli jeszcze przed ukończeniem studiów, a spośród szukających po ukończeniu studiów 52% znalazło pracę w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące.

Gdzie spełniają się zawodowo absolwenci PW?

 • Większość (91,2%) pracuje w Polsce, ale wśród absolwentów studiów trzeciego stopnia odsetek osób pracujących za granicą jest najwyższy (14,3%).  Wśród ankietowanych absolwentów pracujących za granicą najwięcej osób pracuje w Niemczech (39), w Wielkiej Brytanii (37) i w Szwajcarii (30).

Rynek weryfikuje umiejętności, jednocześnie uwypuklając kluczowe kompetencje. Zdaniem absolwentów, należy do nich język obcy:

 • Ponad połowa (53,5%) badanych deklaruje, że w pracy korzysta z języka obcego codziennie. Niecała połowa respondentów (48,6%) zadeklarowała, że lektoraty, na które uczęszczała w czasie studiowania przyczyniły się do wzrostu znajomości języka obcego.

 

Badanie MKZA ukazuje trend związany z trwałą zmianą miejsca zamieszkania i pozostaniem w Warszawie po ukończeniu studiów. Skalę zmiany pokazuje następujące zestawienie:

 • Większość absolwentów PW (72%) mieszka obecnie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców, choć w wieku 16 lat jedynie 26% z nich mieszkało w takich miastach. Prawie wszyscy absolwenci (90%) pozostali po studiach w województwie mazowieckim.

Absolwenci pozostają geograficznie blisko swojej Alma Mater. Co więcej:

 • 37,3% ankietowanych jest zainteresowana utrzymaniem kontaktu, a kolejne 20,2% deklaruje taką chęć w przyszłości. Zaznaczając chęć uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, kulturalnych
  i rozwojowych.

 

Powyższe dane to ledwie niewielki procent wiedzy płynącej od ankietowanych. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem, który obfituje w precyzyjne opisy i przedstawienia graficzne dając wielowymiarowy obraz społeczności absolwentów. Prezentacja raportu pojawi się wkrótce na stronie Biura Karier PW, w sekcji Absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Badanie daje szerokie możliwości wpływu na kształtowanie relacji ze środowiskiem absolwentów, a co za tym idzie budowania marki PW w kontekście społeczno-gospodarczym.

Autorem MKZA jest Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Za techniczną realizację badania oraz opracowanie raportu odpowiada Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W metodologii badania w tegorocznej edycji wprowadzono istotne zmiany tak, aby badanie zajęło respondentom mniej czasu i wyczerpywało potrzeby informacyjne naszej Uczelni.  Istotną zmianą jest zróżnicowanie ankiety w zależności od doświadczenia zawodowego oraz liczby lat od graduacji.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest badaniem ilościowym z wykorzystaniem ankiety internetowej.

W niniejszej edycji badania wzięło udział 3211 absolwentów, jednocześnie wyrażając wszelkie potrzebne zgody dotyczące przetwarzania danych.

Badanie przeprowadzono w obszarach: Sylwetka respondenta, Ścieżka edukacyjna, Zadowolenie ze studiowania, Sytuacja zawodowa absolwentów, Wiedza i umiejętności, Formy kontaktu z uczelnią

Do każdego z obszarów przyporządkowane były cele badawcze.

 

W miejsce podsumowania tego dwustronicowego wprowadzenia zapraszamy do zapoznania się z dwiema, godnymi refleksji, informacjami o dość uniwersalnym charakterze:

Młodsi absolwenci rzadziej pracują w dużych firmach (powyżej 250 pracowników) - jedynie 57,7% z roczników 2018-20 w porównaniu z 75% z roczników 2004 i starszych. Warty zastanowienia trend, zwłaszcza, że obrazuje zmniejszenie zainteresowania wielkimi organizacjami.

Druga informacja dotyka pojęcia “dobrostanu”, którego rola w badaniach wreszcie, zaczyna być doceniana. Większość naszych absolwentów (87,3%) deklaruje zadowolenie z życia, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród młodszych absolwentów poziom zadowolenia z życia jest niższy
(ok. 82% wśród absolwentów z lat 2018-20).