Profesor Janusz Zieliński Prorektorem i Dziekanem

Profesor Janusz Zieliński Prorektorem i Dziekanem

W dniu 23 marca 2016 r. kolegium elektorów Politechniki Warszawskiej dokonało wyboru Prorektora ds. Filii w Płocku na kadencję 2016-2020, natomiast w dniu 18 marca 2016 r. kolegium elektorów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii dokonało wyboru Dziekana Wydziału na kadencję 2016-2020. Na obie te funkcje został ponownie wybrany prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Głównym założeniem programu wyborczego przedstawionego przez profesora Janusza Zielińskiego jest dążenie do:

  • stałego doskonalenie jakości i konkurencyjności kształcenia,
  • rozwoju działalności naukowo-badawczej,
  • pogłębiania i zdynamizowania współpracy z otoczeniem,
  • rozwoju i zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów materialnych,
  • wspierania i rozwoju ruchu studenckiego,
  • doskonalenia kultury organizacyjnej i poprawy funkcjonowania Filii.

Profesor Janusz Zieliński jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej od 1976 roku, a od 2005 roku na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1999-2005 i 2012-2016 pełnił funkcję Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku i równocześnie Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Kieruje Zakładem Tworzyw Sztucznych w Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Prof. Janusz Zieliński jest członkiem licznych Stowarzyszeń i Rad Naukowych zagranicznych i krajowych, Konsorcjów Badawczych i Rad Programowych. Z ramienia środowisk akademickich i naukowych jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Mazowsza od 2007 roku.

Zakres zainteresowań naukowych profesora Zielińskiego obejmuje chemię oraz technologię ropy naftowej i polimerów, modyfikację substancji bitumicznych pochodzenia naftowego i węglowego, unieszkodliwianie i utylizację odpadów przemysłowych, sorbenty węglowe i płyny chłodnicze, a także zagadnienia organizacji i zarządzania w przemyśle, zwłaszcza chemicznym, jak i w jednostkach szkolnictwa wyższego oraz zagadnienia innowacji i wynalazczości. Jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych, polimerów termoplastycznych oraz płynów chłodzących. Jest twórcą interdyscyplinarnej szkoły badawczej, zajmującej się problematyką bezpiecznych i nowoczesnych materiałów kompozytowych, opartych na układach bitum-polimer. Ponadto zajmuje się problematyką unieszkodliwiania i utylizacji odpadów przemysłowych.

Na dorobek prof. Janusza Zielińskiego składa się autorstwo i współautorstwo w ponad 500 opracowaniach, w tym: 6 monografiach, 2 skryptach, 142 publikacjach, 225 referatach i komunikatach na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 20 patentach, 122 opracowaniach naukowo-badawczych, 8 wdrożeń wielkoprzemysłowych oraz ponad 90 recenzji wydawniczych książek, publikacji, prac naukowych.