Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

Posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego

W dniu 27 maja 2022 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku odbyło się posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Rada ta jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Celem Rady jest wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza.

Na posiedzeniu przedstawiono plany działalności Filii, głównie w obszarach promocji wiedzy technicznej. Poruszono temat współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także roli Filii w Płocku i w regionie.

Obecnie planowane jest podjęcie przez Uczelnię działań dotyczących, m.in. nowych kierunków kształcenia i specjalności, zespołów programowych dla kierunków kształcenia, systemowego wsparcia rozwoju kadry nauczycieli akademickich, utrzymania i rozwoju potencjału naukowego, badawczego i dydaktycznego uczelni.

Członkowie Rady podkreślali znaczenie Politechniki dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.