Podpisanie porozumienia z PPPT

Podpisanie porozumienia Politechnika Warszawska - Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

10 marca 2014 r. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy. Głównym jej koordynatorem ze strony Politechniki Warszawskiej będzie Filia w Płocku.

Porozumienie stanowi kontynuację i rozwinięcie dotychczasowych form współpracy między Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym a Filią Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Porozumienie wpisuje się w misję utworzenia w Płocku liczącego się w Europie ośrodka transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki podjętą w trójstronnym porozumieniu Miasta Płocka, Politechniki Warszawskiej i PKN ORLEN S.A. w zakresie wspierania rozwoju Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Celem współpracy Politechniki Warszawskiej i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. jest wzajemne wspieranie działalności na rzecz kreowania i wspomagania innowacyjności produktów i usług oraz komercjalizacji wiedzy i badań naukowych.

Cele porozumienia będą realizowane m.in. poprzez:

- organizowanie i realizowanie wspólnych projektów badawczych oraz projektów rozwojowych z możliwością aplikowania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację podejmowanych działań,

- konsultowanie zakresu tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z PPPT S.A,

- współorganizację szkoleń, seminariów i konferencji naukowo-biznesowych mających na celu integrację środowiska naukowego z biznesem oraz transfer wiedzy i doświadczeń do obu środowisk;

- wsparcie w aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej w szczególności Filii w Płocku, poprzez organizację praktyk i staży zawodowych w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym oraz u inwestorów PPPT S.A.

W imieniu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. umowę podpisali:

  • Prezes Zarządu - Michał Luczewski
  • Wiceprezes Zarządu - Olga Bogdanowicz

ze strony Politechniki Warszawskiej:

  • Rektor PW - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt,
  • Prorektor ds. Filii w Płocku - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
PW i PPPT_porozumienie
PW i PPPT porozumienie