Oferta wieloletniej dzierżawy lub nabycia nieruchomości

Oferta wieloletniej dzierżawy lub nabycia nieruchomości

Politechnika Warszawska jako właściciel nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Jachowicza 2, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym 563/15 i powierzchni 2617 m2 (KW-PL1P/00064359/2), zaprasza do składania ofert w sprawie jej wieloletniej dzierżawy lub nabycia w całości.

I. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-biurowym składającym się z 5 kondygnacji o pow. użytkowej 2135 m2. Budynek aktualnie jest wyłączony z użytkowania. Ze stanem technicznym budynku można zapoznać się przed złożeniem oferty, kontaktując się z osobą upoważnioną do kontaktów w niniejszym ogłoszeniu.
II. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a teren na którym się znajduje nie jest przeznaczony do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego. Nie została też wydana żadna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, która dotyczyłaby przedmiotowej działki oraz działek sąsiednich. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka przyjęte przez Radę Miasta Płocka uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku lokuje przedmiotową nieruchomość w Strefie A Miasta Płocka – szerokim śródmieściu w obszarze S, definiowanym jako centralny obszar wielofunkcyjny o funkcjach: mieszkalnej, usługowej, rekreacyjnej, przestrzeni publicznych i innych funkcji towarzyszących.
III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
IV. Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
  • datę sporządzenia oferty,
  • proponowaną cenę nabycia netto, a w przypadku wieloletniej dzierżawy kwotę miesięcznego czynszu wraz z proponowanym terminem dzierżawy,
  • sposób zapłaty,
  • oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży/dzierżawy oraz, że w związku z tym nie wnosi i wnosił nie będzie wobec sprzedającego żadnych roszczeń z tego tytułu.

V. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
dr inż. Grzegorz Michalak – Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej
Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel. (24) 36-72-101, e-mail: kanclerz.plock@pw.edu.pl

Oferty należy składać w terminie do godz. 15.00 dnia 15 lutego 2018 r. na adres:
Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
z dopiskiem: „Oferta na zakup lub wieloletnią dzierżawę nieruchomości przy ul. Jachowicza 2 w Płocku”

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia. Ponadto zastrzega sobie prawo wyboru oferty oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.