Listy nagrodzonych

Listy nagrodzonych

Podczas 53. Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w PW Filii w Płocku zostały wręczone nagrody pracownikom, studentom oraz absolwentom. 

1. Nagrody JM Rektora PW

NAGRODY INDYWIDUALNE

Za osiągnięcia naukowe:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec (I stopnia) – za cykl publikacji w międzynarodowych prestiżowych czasopismach naukowych w zakresie nowoczesnych metod racjonalizacji zużycia energii i wody, a także redukcji szkodliwego wpływu na środowisko naturalne w instalacjach przemysłowych
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni (II stopnia) – za publikacje dotyczące badań termodynamicznych cieczy jonowych
 • dr inż. Sławomir Andrzej Torbus (II stopnia) – za cykl publikacji stanowiących istotny wkład do rozwoju badań nad nowymi obszarami metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

Za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr inż. Paweł Grabowski (I stopnia) – za osiągnięcia dydaktyczne prowadzące do poprawy wyników kształcenia i wzrostu poziomu prac dyplomowych dzięki kształceniu kompetencji studentów
 • dr inż. Bożena Piątkowska (II stopnia) – za osiągnięcia dydaktyczne w ramach studenckiej działalności naukowej i jej promocję, prowadzące do poprawy wyników kształcenia
 • prof. dr hab. Anna Krajewska (III stopnia) – za opublikowanie książki pt. "Płaca minimalna"
 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri (III stopnia) – za współautorstwo wyróżniającego się podręcznika pt. "Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa od jego powstania do likwidacji"

Laureaci konkursu „Złota Kreda”

 • dr inż. Krzysztof Kamiński
 • dr Izabela Józefczyk

Za osiągnięcia naukowe

I stopnia za cykl publikacji w międzynarodowych prestiżowych czasopismach mających istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań w zakresie nowoczesnych metod racjonalizacji zużycia energii w instalacjach produkcyjnych przemysłu chemicznego

 • dr hab. inż. Mariusz Markowski prof. uczelni
 • dr inż. Marian Trafczyński
 • dr inż. Przemysław Trzciński

II stopnia za cykl publikacji naukowych mających wpływ na stan badań w zakresie hydratacji i aktywacji mieszanek wykonywanych z udziałem produktów ubocznych

 • prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska
 • dr inż. Iwona Wilińska

Za osiągnięcia dydaktyczne

II stopnia za przygotowanie programu kształcenia oraz jego wdrożenie na kierunku Ekonomia (studia I stopnia, profil praktyczny)

 • dr Irena Bielecka
 • dr Barbara Felic
 • mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz

Za osiągnięcia organizacyjne

II stopnia za organizację Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Continuum"

 • dr inż. Łukasz Gościniak
 • dr Andrzej Pankowski

2. Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie „Dyplom dla Płocka”

W kategorii prac inżynierskich

 • inż. Kamil Rosiak (I stopnia) z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Projekt maszyny do sprzątania plaż i terenów rekreacyjnych na bulwarze nadwiślańskim w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Cezarego Wiśniewskiego
 • inż. Aleksandra Piętka (II stopnia) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt technologii i organizacji wykonania konstrukcji do ćwiczeń JRG dla PSP Płock”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Krawczyńskiej-Piechna
 • inż. Marcin Kamiński (Wyróżnienie) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji trybuny głównej stadionu miejskiego w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Kamińskiego
 • inż. Paulina Kozakiewicz (Wyróżnienie) z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Właściwości i możliwości wykorzystania piasku odpadowego powstającego przy eksploatacji kanalizacji oraz podczas oczyszczania ścieków”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej
 • inż. Magdalena Beata Machowska (Wyróżnienie) z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt instalacji klimatyzacyjnej na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Sławomira Grabarczyka

W kategorii prac magisterskich

 • mgr inż. Kamila Anna Gruda (I stopnia) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt architektoniczno-konstrukcyjny kompleksu rehabilitacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego na terenie miasta Płocka wraz z analizą ekonomiczną wykonania”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Artura Kopera
 • mgr inż. Krzysztof Andrzej Pruski (II stopnia) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt przebudowy ciągu pieszego wzdłuż mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku na ciąg pieszo-rowerowy”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Romana Jaskulskiego,
 • mgr inż. Miłosz Tokarski (II stopnia) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej zlokalizowanej na terenie miasta Płocka”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Kubissy
 • mgr inż. Kamil Więckowski (Wyróżnienie) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego”, wykonaną pod kierunkiem doc. dra inż. Marka Kapeli

W kategorii prac licencjackich

 • lic. Karolina Gorczycka (II stopnia) z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Płoccy studenci na rynku towarów i usług kulturalno-rekreacyjnych”, wykonaną pod kierunkiem dr Marleny Piekut
 • lic. Natalia Jakacka (III stopnia) z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Ocena strategii rozwoju m. Płock w latach 2008-2022”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Krajewskiego

3. Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego

 • mgr inż. Bartłomiej Chojnacki z kierunku Budownictwo za pracę pt.: „Badania porównawcze właściwości betonów nawierzchniowych wykonanych w warunkach laboratoryjnych i w skali przemysłowej”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Kubissy
 • inż. Justyna Bury z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt.: „Analiza i ocena systemu gospodarki odpadami w gminie Bielsk”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej

4. Nagrody Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki:

 • mgr inż. Oliwia Liberek i mgr inż. Dawid Kajkowski (I stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie potencjału frakcji uzyskanych w rafinacji rozpuszczalnikowej frakcji próżniowych z HOG, jako plastyfikatorów”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Pawła Grabowskiego
 • inż. Rafał Leszek Serwach (II stopnia) z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Symulacja pracy sieci wymienników ciepła przy rozdziale strumieni procesowych w równoległych gałęziach”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariana Trafczyńskiego
 • mgr inż. Paulina Pięta (III stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania nad wpływem temperatury i czasu magazynowania na zawartość osadów całkowitych w paliwach pozostałościowych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek
 • inż. Amanda Katarzyna Woźniak (Wyróżnienie) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Wpływ wybranych frakcji naftowych na ilość osadów całkowitych w ciężkim oleju opałowym”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek
 • inż. Maciej Czekaj (Wyróżnienie) z kierunku Mechanika i budowa maszyn za pracę pt. „Sterowanie sieci wymienników ciepła w węźle podgrzewania ropy odsolonej na przykładzie instalacji DRW”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Mariana Trafczyńskiego

5. Nagrody Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki:

Nagroda I stopnia:

 • mgr inż. Dominika Sulkowska (I stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Ocena właściwości reologicznych polietylenu dużej gęstości przetwarzanego metodą wytłaczania z rozdmuchem”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wiesławy Ciesińskiej
 • mgr inż. Aleksandra Wiśniewska  (II stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Analiza właściwości polipropylenu podczas przejścia produkcyjnego z homopolimeru na polimer randomiczny w kontekście zmian zawartości etylenu w finalnym produkcie”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej
 • mgr inż. Adam Patryk Górecki (III stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Wpływ wybranych antyutleniaczy na właściwości przetwórcze PE-HD”, wykonaną pod kierunkiem dr Elżbiety Gurdzińskiej

6. Nagrody Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

 • inż. Kamil Maślany z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt. „Projekt układu napędowego listwy nożowej kombajnu zbożowego”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Henryka Rode
 • mgr inż. Roman Janasz z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt. „Projekt zrobotyzowanego stanowiska montażowego z wykorzystaniem oprogramowania Roboguide”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Mariusza Szredera
 • inż. Łukasz Zabadaj z kierunek Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt. „Projekt konstrukcji giętarki do profili z wykorzystaniem MES i środowiska 3D”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Dariusza Lodwika

7. Nagrody Prezesa Zarządu BUDMAT za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki

 • mgr inż. Łukasz Nowicki (I stopnia) z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Optymalizacja parametrów geometrycznych płatwi zimnogiętych typu C”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Kubissy
 • inż. Adam Wiśniewski (II stopnia) z kierunek Budownictwo za pracę pt. „Badania doświadczalne wpływu promienia gięcia na trwałość powłok lakierniczych obróbek blacharskich”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Kubissy

8. Nagrody Prezesa Zarządu FlexPol za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki:

 • mgr inż. Paulina Małecka (I stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Oznaczanie właściwości folii polipropylenowych metodą FTIR” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej
 • inż. Michał Kowalczyk (II stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Ocena wybranych właściwości transparentnych i metalizowanych folii polipropylenowych” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej
 • inż. Sylwia Amanda Stempińska (III stopnia) z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badania modyfikowanej folii polipropylenowej orientowanej dwuosiowo” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej

9. Nagrody Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 • mgr inż. Artur Marlęga z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Wspomaganie wyboru środków mechanizacji robót budowlanych z zastosowaniem metody AHP”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Krawczyńskiej-Piechna
 • inż. Irmina Masztakowska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Wpływ drobno mielonego szkła na właściwości cementu glinowego”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Galyny Kotsay 
 • inż. Wiesław Szczęsny z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Zużycie i rozliczenie kosztów ciepła budynku mieszkalnego wielorodzinnego po termomodernizacji”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Sławomira Grabarczyka

10. Listy gratulacyjne za najlepsze wyniki w nauce

Imię i nazwisko Rok Kierunek
Daniel Sieciński II Budownictwo
Igor Szymborski II Budownictwo
Damian Piotrowski II Inżynieria środowiska
Michał Grzembski IV Inżynieria środowiska
Michał Szymański IV Mechanika i budowa maszyn
Mariusz Szwech III Mechanika i budowa maszyn
Kamil Iskra III Technologia chemiczna
Patrycja Kalbarczyk IV Technologia chemiczna
Aleksandra Wyrzykowska III Ekonomia
Patryk Ruszczak III Ekonomia

 

 

Podobne treści