Koronawirus a funkcjonowanie PW – najważniejsze informacje

Koronawirus a funkcjonowanie PW – najważniejsze informacje

Prezentujemy najistotniejsze dokumenty oraz wskazówki dotyczące działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa [wszystkie aktualizacje]

ZARZĄDZENIE nr 32/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej

ZARZĄDZENIE nr 33/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 3/2020

zmieniające zarządzenie nr 1/2020 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w sprawie organizacji pracy w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

DECYZJA nr 94/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniająca decyzję nr 73/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich PW w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 maja 2020 r.

DECYZJA nr 95/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy w okresie od dnia 16 maja 2020 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej

ZARZĄDZENIE nr 29/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej od dnia 16 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 30/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniające zarządzenie nr 16/2020 Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

aktualizacja: 5 maja, 18:40

ZARZĄDZENIE nr 26/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz

ZARZĄDZENIE nr 27/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w procesie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

aktualizacja: 4 maja, 15:07

DECYZJA nr 89/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie obniżenia wysokości i zwalniania z niektórych opłat za zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

aktualizacja: 29 kwietnia, 13:50

DECYZJA nr 86/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie obniżenia wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

aktualizacja: 18 kwietnia, 17:55

DECYZJA nr 82/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy w okresie od dnia 15 kwietnia 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. dla pracowników Politechniki Warszawskiej

 

ZARZĄDZENIE nr 24/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 11 kwietnia do 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE nr 23/2020 REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zmieniające zarządzenie nr 16/2020 ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Zarządzenie nr 2/2020 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku

zmieniające zarządzenie nr 1/2020 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku w sprawie organizacji pracy w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej

ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa

DECYZJA REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w domach studenckich PW w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 1/2020 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku

ws. organizacji pracy w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku w okresie od 16 marca do 14 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej

w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 18 do 25 marca 2020 r.

List JM Rektora do wspólnoty PW

Uwaga! W związku z opublikowaniem na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych działaniami w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że paragraf 1 ust. 5 Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. zostaje przywrócony. Tym samym obowiązująca jest pełna treść zarządzenia. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wykwaterowanie, o którym mowa w zarządzeniu, nie oznacza wykwaterowania w trybie regulaminowym, a opuszczenie domów studenckich.

W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy

Biuro Spraw Osobowych informuje o dodatkowym zasiłku na czas opieki nad dzieckiem - prosimy o zapoznanie się z informacją.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Od 12 marca do 15 maja 2020 r.:

  • zawieszone zostajązajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskichna studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie), w tym w Szkole Biznesu PW oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PW;
  • do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie (zachęcamy do skorzystania z informacji przygotowanych przez CI PW dotyczących prowadzenia zajęć online);
  • zamknięta jest Biblioteka Główna PW oraz wszystkie jej oddziały.

Do 30 czerwca 2020r.:

  • odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie imprezy, wydarzenia i konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej;

Dodatkowo wstrzymuje się:

  • wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe pracowników, doktorantów i studentów PW;
  • przyjazdy do Uczelni gości zagranicznych;
  • kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, jak również wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

W tym czasie działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

FAQ 

czyli odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem w kontekście zagrożenia koronawirusem

WYJAZDY/PRZYJAZDY I DELEGACJE ZAGRANICZNE

Pracownicy, studenci i doktoranci PW powracający z wyjazdów zagranicznych, zobowiązani są po powrocie do przebywania przez 2 tygodnie w domu i tam wykonywania swojej pracy lub nauki. O tym fakcie należy powiadomić dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej drogą elektroniczną (na adres e-mail dostępny na stronie jednostki) oraz przesłać kopię powiadomienia na adres powiadomienia@pw.edu.pl z informacją o miejscu, dacie powrotu i celu wyjazdu (służbowy/prywatny).

W kwestiach związanych z delegacjami, przyjazdami i wyjazdami zagranicznymi prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej:

W innych sprawach prosimy zapytania kierować na adres: powiadomienia@pw.edu.pl.

WSKAZÓWKI

Wskazówki dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów zawiera załącznik zamieszczony na naszej stronie.

W pilnych przypadkach studenci i pracownicy PW pytania związane ze swoim zdrowiem mogą kierować do konsultantów CenterMed telefonicznie: +22 592 48 77 lub +22 592 48 78 – całodobowa obsługa po polsku oraz angielsku lub na adres poczty elektronicznej: SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajdują się rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

Prosimy również o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie MNiSW - można tam znaleźć wiadomości dotyczące wirusa, zaleceń higienicznych, postępowania w przypadku złego samopoczucia, a także wiele praktycznych wskazówek dotyczących postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Niezbędne informacje można znaleźć także w serwisie Rzeczypospolitej Polskiej www.gov.pl/web/koronawirus.

Information for English-speaking students and employees