Konferencja "Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how"

Konferencja "Innowacje dla Mazowsza – komercjalizacja know-how"

24 kwietnia 2015 r. w Płocku odbędzie się II Konferencja z cyklu „Innowacje dla Mazowsza”. Motywem przewodnim spotkania w Płocku będzie zagadnienie przedsiębiorczościakademickiej oraz komercjalizacji  wiedzy, czyli  w jakim zakresie aktywność uczelni wyższych i naukowców może być wykorzystana w budowaniu innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, a także do wymiany opinii pomiędzy różnymi grupami interesariuszy regionalnego systemu innowacji na Mazowszu.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:

  • inicjatyw klastrowych,
  • przedsiębiorczości akademickiej i spin off,
  • infrastruktury wsparcia innowacyjności,
  • instrumentów finansowych,
  • dyfuzji wiedzy i innowacji (spillover effects),
  • wpływu potencjału dużych firm na innowacyjność regionu.

Więcej informacji oraz zapisy na konferencję: http://www.innowacyjni.mazovia.pl/konferencja-innowacje-dla-mazowsza/konferencja-innowacje-dla-mazowsza-komercjalizacja-know-how