„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

„Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”

Z okazji uzyskania statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” 10 lutego odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej.

„To dla Politechniki Warszawskiej prestiż i wyróżnienie, a także bardzo duże wsparcie finansowe w realizacji planowanych reform” – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich uczelni, które uzyskały status uczelni badawczej w konkursie IDUB Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest  wsparcie wyłonionych w konkursie uczelni, które będą w stanie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Galeria zdjęć z wydarzenia

PW0_0234

Minister Jarosław Gowin: uczelnia może liczyć na 365 mln zł w perspektywie 7 lat

„Gratuluję Politechnice Warszawskiej spektakularnego sukcesu; to nowy początek nie tylko dla Politechniki Warszawskiej, ale też dla całej polskiej nauki” - mówił szef resortu nauki Jarosław Gowin.

„To ogromny prestiż i wyróżnienie, a także bardzo duże wsparcie finansowe w realizacji reform planowanych na uczelni. Przy założeniu, że Politechnika Warszawska pozytywnie przejdzie ewaluację śródokresową, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości co najmniej 365 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat” – zwrócił uwagę minister.

Jak mówił, w raporcie podsumowującym ocenę wniosku Politechniki Warszawskiej zespół ekspertów bardzo wysoko ocenił kilka elementów planu działań uczelni – m.in. fakt,  że uczelnia planuje zwiększyć wpływ na naukę światową w Priorytetowych Obszarach Badawczych - w szczególności poprzez programy „Innowacyjna PW” oraz „Akcelerator PW”, a także zwiększenie udziału Politechniki Warszawskiej w programach grantów badawczych, zwłaszcza w międzynarodowych programach UE.

„Jednym z najistotniejszych, co podkreślili eksperci, elementów planu Politechniki Warszawskiej jest utworzenie Sieci Centrów Badawczych POB których przewidywany koszt wynosi 120 mln zł” – zauważył minister Gowin.

PW0_0235

Rektor PW prof. Jan Szmidt: uzyskanie statusu uczelni badawczej to spełnienie naszych oczekiwań

„Uzyskanie przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni badawczej stanowi spełnienie naszych oczekiwań i ambicji. Jest to oczywiście wielkie wyzwanie, także organizacyjne i wymagać będzie zmian w systemie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej, w tym również modyfikacji jej struktur organizacyjnych” – mówił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Jak dodał, „służyć to będzie bardziej efektywnemu wykorzystaniu potencjału doskonale wykwalifikowanej kadry, jak i zgromadzonej dzięki nieustawicznym działaniom, infrastrukturze badawczej”.

„Istotnym zadaniem staje się obecnie wykształcenie w Uczelni szeroko rozumianej kultury jakości. Środki finansowe, które otrzymamy, pozwolą na budowanie strategii działania ukierunkowanej na zdecydowane zwiększenie efektywności naukowej i przełożenie jej na efektywność dydaktyczną, co wraz z kształceniem kadry na najwyższym poziomie, jest misją takiej uczelni jak Politechnika Warszawska” – zauważył rektor.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że zobowiązuje to Politechnikę Warszawską do „wypełniania celów społecznych, w tym o charakterze proekologicznym i wyjścia naprzeciw podstawowym wyzwaniom współczesnej cywilizacji, przekładając się w zarządzaniu strategicznym na odpowiedzialność za skutki naszych działań wynikające przecież ze społecznego zaufania”.

„Zaproponowaliśmy zdecydowane, prorozwojowe zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej i dydaktycznej dla najzdolniejszych absolwentów naszej i innych uczelni. Służyć temu będzie również internacjonalizacja jako proces włączania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego w proces edukacji na poziomie akademickim” – podkreślił prof. Szmidt.

Jak mówił, Politechnika Warszawska planuje „silne wsparcie badań i ich integrację wokół priorytetowych obszarów badawczych”.

„Weźmie w tym udział cała wspólnota akademicka Politechniki Warszawskiej. Powstaną m.in. centra badawcze o dużym stopniu niezależności naukowej i zdecydowanym charakterze interdyscyplinarnym, odpowiadając na wcześniej wspomniane wyzwania cywilizacyjne i społeczne” – zapowiedział rektor.

„Jestem przekonany, że rozpoczynamy nowy, kolejny rozdział bogatej, prawie 200-letniej historii Politechniki Warszawskiej” – podkreślił prof. Szmidt.

Politechnika Warszawska w projekcie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Prezentację planu realizacji projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej zaprezentował prorektor ds. nauki PW, prof. dr. hab. Rajmund Bacewicz. Głównym celem Politechniki Warszawskiej jest transformacja uczelni do modelu ośrodka naukowego światowego formatu.

Politechnika Warszawska  utworzy centra badawcze związane z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB). Centra będą miały wirtualny charakter, z minimalnym zapleczem administracyjnym i będą gospodarować przyznanymi środkami zgodnie ze specyfiką danego POB-u. Podstawową formą wspierania badań będą konkursy na granty badawcze, z założeniem, że ich wyniki staną się podstawą do wystąpienia o projekty międzynarodowe.

Politechnika Warszawska chce wspierać innowacyjność uczelni, m.in. poprzez program Innowacyjna PW oraz przez utworzenie funduszu akceleracyjnego dla firm spin-off.

Projekt przewiduje też system nagród dla twórców najlepszych publikacji i patentów. W ramach projektu IDUB uczelnia proponuje programy intensyfikujące wymianę międzynarodową. Kluczowym elementem będą stypendia dla naukowców i doktorantów z zagranicy.

Znaczne środki Politechnika Warszawska przeznaczy na innowacyjne metody kształcenia i wsparcie szczególnie utalentowanych studentów. Uczelnia chce dostosować system kształcenia na PW do modelu uczelni badawczej. Dużą wagę przywiązuje do kształcenia doktorantów – uczelnia zaproponuje im atrakcyjne programy stypendialne. Wprowadzi też nowe moduły w programie kształcenia doktorantów (m.in. tzw. Warsztat Badacza).

Program działań przewiduje też zmiany w zarządzaniu uczelnią (tzw. zarządzanie przez cele) i optymalizację procesów administracyjnych. W trakcie opracowania jest schemat zarządzania projektem IDUB na Politechnice Warszawskiej. Podjęto już także ważne decyzje personalne. Wyznaczono kierownika projektu i kierowników Centrów w ramach POB.

I konkurs IDUB – najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową.

Więcej o projekcie w artykule.

Źródło: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Inicjatywa-Doskonalosci-Uczelnia-Badawcza3