Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

W dniu 5 października 2018 r. w Filii odbyła się 52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z uroczystości.

Podsumowania minionego roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w minionym roku Filię zdominowały dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to zakończenie Roku Jubileuszowego 50 lat obecności Politechniki Warszawskiej w Płocku. Drugie to przygotowania do wprowadzenia nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Jako Filia uczestniczymy w zespołach zadaniowych na Uczelni, analizujemy nasze możliwości i ograniczenia funkcjonowania w nowym systemie szkolnictwa wyższego.

Prorektor wspomniał również, że wpisujemy się licznymi przedsięwzięciami w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, a jednym z nich był właśnie piątkowy wykład inauguracyjny.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową, czego przykładem jest realizowane zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa”. Podziękował Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu aparatury naukowo-badawczej do laboratorium, jak również Panu Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za podjęcie inicjatywy uruchomienia konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”. Dofinasowanie to dotyczy przeprowadzenia prac naukowych habilitacyjnych przez pracowników naukowych Filii i ma mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej. Z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku granty otrzymało sześć osób.

Prorektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Na koniec życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej.

Inauguracja 2018 3

Z kolei Rektor PW prof. Jan Szmidt mówił o nowej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która obowiązuje od obecnego roku akademickiego. Podkreślił, że reforma zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz kładzie nacisk na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Wdrożenie nowych regulacji to dla Uczelni i całej jej wspólnoty akademickiej niezwykle ważny test do przeprowadzenia.

Rektor również wspomniał o tym, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, a mianowicie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Upamiętniając to wydarzenie Politechnika Warszawska w ramach niepodległościowych obchodów organizuje wiele wystaw, koncertów, konferencji, trwają również prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego.

Inauguracja 2018 2

Spośród licznie przybyłych gości, głos zabrali: JE Biskup Płocki Piotr Libera, Posłowie RP: Elżbieta Gapińska, Ewa Cicholska, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Rozwoju Zbigniew Leszczyński. W swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali oni znaczenie Filii PW w Płocku zarówno dla rozwoju miasta jak i regionu północno-zachodniego Mazowsza, życząc społeczności akademickiej dalszych sukcesów. 

Wśród gości byli parlamentarzyści, prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji, szkół i firm z którymi Politechnika Warszawska Filia w Płocku ma podpisane porozumienia o współpracy.

Inauguracja 2018 1

W trakcie uroczystości pracownikom i studentom Uczelni, wręczone zostały wyróżnienia i nagrody, ufundowane przez JM Rektora PW, Prezydenta Miasta Płocka, Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins, Prezesa Zarządu Orlen Laboratorium S.A., Prezesa Zarządu CNH Industrial Polska, Prezesa firmy BUDMAT Więcek, Prezesa Zarządu WARTER Fuels oraz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezydent Miasta Płocka i prezesi płockich firm wyróżnili 29 absolwentów – autorów prac dyplomowych i ich promotorów. JM Rektor natomiast nagrodził 21 pracowników Filii za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Inauguracja 2018 4

Dziesięciu studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku za najlepsze wyniki w nauce otrzymało z rąk Prorektora prof. Janusza Zielińskiego listy gratulacyjne.

Wykład inauguracyjny nt. „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczypospolitej” wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (były Prorektor PW z kadencji 2002-2008).
Wykład Inauguracyjny za zgodą Autora TUTAJ .

Inauguracja 2018 6

FOTORELACJA

Nagrody i wyróżnienia wręczone podczas uroczystości:

1. Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej

Za osiągnięcia naukowe:

 • dr hab. inż. Zofia Kowalewska, prof. PW (I stopnia) – za cykl publikacji w międzynarodowych prestiżowych czasopismach mających istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań w zakresie spektralnej analizy pierwiastkowej materiałów z przemysłu naftowego,
 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri (II stopnia) – za opublikowanie monografii habilitacyjnej pt. "Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego",
 • dr Marlena Piekut (I stopnia) – za opublikowanie monografii naukowej pt. "Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014" i cyklu artykułów naukowych,
 • dr inż. Wojciech Kubissa (II stopnia) – za monografię "Sorpcyjność betonu",
 • dr inż. Łukasz Gościniak (III stopnia) – za cykl publikacji dotyczących zagadnień oczyszczania wodnych frakcji z procesu zgazowania biomasy oraz technik spektrometrii atomowej w zakresie oznaczania krzemu,
 • dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska (III stopnia) – za współautorstwo monografii "Logistyka gospodarki odpadami",
 • dr inż. Mariola Nowacka (III stopnia) – za rozprawę doktorską "Badania wpływu dodatku glinokrzemianowego na proces hydratacji cementu glinowego".

Za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Roman Rumianowski (III stopnia) – za publikacje dydaktyczne z obszaru zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w procesie kształcenia studentów.

Laureaci konkursu „Złota Kreda”:

 • dr inż. Krzysztof Kamiński
 • dr Katarzyna Osiecka
 • dr Monika Burżacka

Nagrody zespołowe

Za osiągnięcia naukowe:

I stopnia za cykl publikacji dotyczących zjawiska cieplno-przepływowego w urządzeniach przemysłowych, zamieszczonych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych:

 • dr hab. inż. Jacek Wernik
 • dr hab. inż. Krzysztof Wołosz
 • dr inż. Mirosław Grabowski

Za osiągnięcia dydaktyczne:

II stopnia za analizę kształcenia na kierunku technologia chemiczna w Polsce oraz pozycji absolwentów tego kierunku na rynku pracy, przeznaczone do profilowania kształcenia i współpracy  PW - pracodawcy w obszarze technologii chemicznej

 • doc. dr inż. Małgorzata Petzel
 • doc. dr inż. Marzena Majzner

2. Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie "Dyplom dla Płocka"

W kategorii prac inżynierskich

Nagroda I stopnia:

 • inż. Hubert Raszyński z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt parkingu wielopoziomowego przy ul. Zduńskiej w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Wyróżnienie:

 • inż. Maciej Sowa z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projektowana charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Sławomira Grabarczyka.

W kategorii prac magisterskich

Nagroda I stopnia:

 • mgr inż. Marek Pączkowski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych konstrukcji budynku Planetarium zlokalizowanego w rejonie Skarpy Wiślanej w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego;

Nagroda II stopnia:

 • mgr inż. Dawid Szczepański z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Romana Jaskulskiego;

Nagroda III stopnia:

 • mgr inż. Paulina Kwiatkowska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt remontu i modernizacji budynku Stary Rynek 10 w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem doc. dra inż. Marka Kapeli;

Wyróżnienia:

 • mgr inż. Marta Sokołowska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt modernizacji budynku przy ulicy Kwiatka 9 w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem doc. dra inż. Marka Kapeli,
 • mgr inż. Sylwia Herner z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcyjny garażu podziemnego w trudnej lokalizacji”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Wilińskiego.

W kategorii prac licencjackich

Wyróżnienie:

 • lic. Justyna Sadowska z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Warunki życia osób starszych w Płocku”, wykonaną pod kierunkiem dr Marleny Piekut.

3. Nagroda Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego

 •  inż. Krzysztof Kowalczyk z kierunku Budownictwo za pracę pt.: „Projekt konstrukcji budynku dworca kolejowego w układzie wspornikowym”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego.

4. Nagrody Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A

Nagroda I stopnia:

 • mgr inż. Wiktoria Baranowska z kierunku Technologia chemiczna za prace pt. „Badanie wpływu starzenia oraz zastosowanej technologii produkcji asfaltów na ich budowę i stabilność dyspersyjną”, wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Macieja Paczuskiego, prof. PW.

Nagroda II stopnia:

 • mgr inż. Łukasz Jezierski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt estakady magistralnej”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Kubissy.

Nagroda III stopnia:

 • mgr inż. Adrianna Grzybowińska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie potencjału olejowego frakcji próżniowej z instalacji HOG”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Pawła Grabowskiego.

Wyróżnienia:

 • mgr inż. Agnieszka Kalinowska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Badanie wpływu frakcji oleju napędowego na zawartość osadu całkowitego w ciężkim oleju opałowym”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anety Lorek.
 • lic. Aleksandra Pachnicka z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Działalność PKN ORLEN na rzecz społeczności lokalnej w świetle badań ankietowych”, wykonaną pod kierunkiem dr Agnieszki Krzętowskiej.

5. Nagrody Prezesa Zarządu Basell Orlen Polyolefins: 

Nagroda I stopnia:

 • inż. Adam Patryk Górecki z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Optymalizacja stabilizacji długoterminowej polietylenu dużej gęstości”, wykonaną pod kierunkiem dr Elżbiety Gurdzińskiej.

Nagroda II stopnia:

 • inż. Joanna Zasońska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Wpływ metod mono- i dwuwtrysku monomeru na właściwości otrzymanych polietylenów małej gęstości”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego.

Nagroda III stopnia:

 • inż. Adrianna Magdalena Dymek z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. „Metody oczyszczania węglowodorów używanych do polimeryzacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów absorpcji”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Tatiany Brzozowskiej.

6. Nagrody CNH Industrial Polska Sp. z o.o. za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki:

Nagroda I stopnia

 • mgr inż. Grzegorz Gąsecki z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt.: „Projekt koncepcyjny prasy belującej pracującej bez zatrzymywania zestawu na czas owijania beli”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Roberta Dzierżanowskiego;

Nagrody II stopnia

 • inż. Marcin Wąsik z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn za pracę pt.: „Projekt zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego z wykorzystaniem robotów Fanuc”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Mariusza Szredera.

7. Nagroda Prezesa Zarządu ORLEN Laboratorium za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki:

 • inż. Dominika Maria Gąsecka z kierunku Technologia Chemiczna za pracę pt.: "Badanie filtrowalności paliw do pojazdów samochodowych z silnikiem wysokoprężnym zawierających FAME oraz FAME”, wykonaną pod kierunkiem doc. dr inż. Marzeny Majzner.

8. Nagroda Prezesa BUDMAT za najlepszą pracę dyplomową związaną z działalnością spółki:

Nagroda I stopnia:

 • mgr inż. Łukasz Tomasz Rutkowski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Badania nośności na odrywanie pokrycia dachowego z zastosowaniem blachodachówki firmy Budmat” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Nagroda II stopnia:

 • mgr inż. Rafał Pesta zkierunku Budownictwo za pracę pt. „Badania i analiza nośności blach trapezowych produkowanych przez firmę Budmat”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Nagroda III stopnia – dwie prace ex aequo:

 • mgr inż. Mateusz Pietrzak z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt architektoniczno-konstrukcyjny trybuny głównej stadionu miejskiego wraz z przekryciem” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Artura Kopera;
 • mgr inż. Patryk Sebastian Krawczyński z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Badania doświadczalne wpływu kąta gięcia na trwałość powłok lakierniczych obróbek blacharskich”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Wojciecha Kubissy.

9. Nagrody Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • mgr inż. Agnieszka Rzeszot z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Analiza wpływu obciążeń wyjątkowych na siły wewnętrzne i wymiarowanie układów ramowych” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Wilińskiego,
 • inż. Katarzyna Roskosz z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt montażu konstrukcji budynku handlowo-usługowego z elementami standaryzacji rozwiązań technologicznych”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Krawczyńskiej-Piechna,
 • inż. Igor Walczyński z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Porównanie wydajności energetycznej kolektorów słonecznych w systemach cwu w polskich warunkach pogodowych (obszary kraju o różnym nasłonecznieniu)”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Doroty Bzowskiej.

10. Nagrody Prezesa Zarządu WARTER Fuels S.A

 • mgr inż. Katarzyna Cikorska z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. "Badania modelowe zachowania różnych form krzemu w procesie przeprowadzania do roztworu wodnego produktów naftowych" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Zofii Kowalewskiej, prof. PW,
 • mgr inż. Agnieszka Franczak z kierunku Technologia chemiczna za pracę pt. "Oznaczanie bromu w benzynie metodą fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Zofii Kowalewskiej, prof. PW.

11. Wyróżnienia dla studentów za wyniki w nauce:

Natalia Gasik III Budownictwo
Grzegorz Roguski III Budownictwo
Magdalena Machowska IV Inżynieria środowiska
Natalia Antoszek II Inżynieria środowiska
Mariusz Szwech II Mechanika i budowa maszyn
Michał Szymański III Mechanika i budowa maszyn
Kamil Iskra II Technologia Chemiczna
Katarzyna Stefańska IV Technologia Chemiczna
Aleksandra Wyrzykowska II Ekonomia
Karolina Gorczycka III Ekonomia

 Listy gratulacyjne: