Dzień Wiedzy z Orlenem

Dzień Wiedzy z Orlenem

Spotkaniem ze studentami Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zakończyła się trzecia edycja projektu "Dzień Wiedzy z ORLENEM".

Na tym jednak ta ciekawa inicjatywa się nie kończy. Już niedługo startuje bowiem kolejna edycja.

Spotkania z uczniami i studentami zaplanowane w I semestrze roku akademickiego są już za nami. W listopadzie 2014 odbyło się pierwsze spotkanie ze studentami Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. O popularności projektu świadczy fakt, iż na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem nie było już wolnych miejsc na liście uczestników. Dodatkowo oprócz studentów AGH w spotkaniu wzięli również udział studenci Wydziału Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na początku grudnia odbyło się kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji projektu „Dzień Wiedzy z ORLENEM”, którego uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku. W ramach spotkania uczniowie mieli okazję poznać tajniki „Reformingu” oraz „Destylacji Rurowo-Wieżowej”. Spotkanie odbyło się w formule interaktywnej – uczniowie zostali zaproszeni do  rozwiązywania case study, krzyżówek i quizów, a najlepsza grupa została nagrodzona miłą niespodzianką jaką był/a….

Spotkaniem zamykającym cykl wykładów w pierwszym semestrze roku akademickiego/szkolnego było grudniowe spotkanie ze studentami Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studentom przybliżono tematykę związaną z „Automatyzacją procesów produkcyjnych” oraz zagadnienia z zakresu „Technologii otrzymywania polichlorku winylu oraz metod badań polichlorku winylu”.

Kolejne spotkania dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku i studentów Politechniki Warszawskiej w Płocku w ramach IV edycji projektu „Dzień Wiedzy z ORLENEM” odbędą się w lutym i w kwietniu 2015 roku.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania strony www.orlen.pl zakładka/Dzień wiedzy z ORLENEM/, na której znajdują się aktualne informacje związane z projektem.

O przedstawienie swoich wrażeń ze spotkań z naszymi ekspertami poprosiliśmy przedstawicieli placówek edukacyjnych oraz ich uczestników.

Elżbieta Gurdzińska, Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich, Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Pragnę wyrazić podziękowanie w imieniu kierownictwa naszej Uczelni oraz studentów kierunku Technologia Chemiczna za wykłady poprowadzone w ramach IV edycji „Dzień Wiedzy z Orlenem”. Na spotkanie przybyli licznie studenci kierunku technologia chemiczna, z których prawdopodobnie część zdecyduje się na kontynuację studiów na specjalności związanej z polimerami. Referaty przedstawione zostały w sposób przystępny i bardzo ciekawy, co wywołało ożywioną dyskusję. Studenci podziękowali wykładowcom za przedstawione prezentacje. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom spotkań”.

Tomasz Wiśniewski, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku.

„Projekt „Dzień Wiedzy z ORLENEM” jest przykładem pomostu łączącego teorię z praktyką. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza mają możliwość pogłębienia wiedzy zdobytej w szkole dzięki spotkaniom z ekspertami z obszaru produkcji PKN Orlen S.A., którzy omawiają tematykę związaną z wytwarzaniem produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Jest to również możliwość poznania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych  w PKN ORLEN S.A.”.

Adam Szurlej, Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich Wydziału Energetyk i Paliw Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Obserwuję rosnące zainteresowanie studentów spotkaniami w ramach projektu. Wykłady te umożliwiają zapoznanie się studentów z poszczególnymi obszarami funkcjonowania GK ORLEN i przez to mogą być traktowane jako pewna forma przygotowania dla tej grupy studentów, którzy w okresie wakacji planują praktyki w Koncernie”

Paulina, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

Dla mnie, jako studentki IV roku energetyki, "Dzień Wiedzy z ORLENEM”, był ciekawym uzupełnieniem zajęć prowadzonych na studiach. Jako że temat mojej pracy inżynierskiej jest ściśle związany z wykorzystaniem gazu ziemnego na cele energetyczne, szczególnie interesująca była część wykładu dotycząca budowy bloku gazowo – parowego we Włocławku z wykorzystaniem animacji przybliżających działanie turbiny gazowej oraz filmu przedstawiającego jak bardzo skomplikowanym wyzwaniem logistycznym była operacja dostarczenia głównych urządzeń do budowanego bloku energetycznego”.

Justyna, Wydział Geologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Jestem studentką geologii i dla mnie interesujące były plany Orlenu na najbliższe lata dotyczące prac poszukiwawczych, mających na celu znalezienie złóż węglowodorów, których eksploatacja będzie  opłacalna. Spotkanie w ramach „Dnia Wiedzy z ORLENEM” było także okazją do rozmowy z przedstawicielami ORLENU w sprawie możliwości odbycia stażu, o który warto się starać, by zdobyć cenne doświadczenia zawodowe”.

Adam, Wydział Wiertnictwa, Nafty, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie.

„Wykład poszerzył moje spojrzenie na działalność ORLEN Upstream. Zaskoczeniem była aktywność spółki w Kanadzie w prowincji Alberta. Prezentacja przybliżyła zagadnienia związane z planowaniem inwestycji  w przemyśle poszukiwawczo – wydobywczym – oprócz potencjalnych zasobów ważna jest także, np. stabilność polityczna regionu -  a co się z tym wiąże bezpieczeństwo pracowników i sprzętu. Wykład uwidocznił, że w branży niepowodzenia kosztują bardzo wiele, jednak sukcesy „zwracają” zainwestowane środki wielokrotnie”.