Regulamin Hip Hop 2023

Regulamin HIP-HOP 2023

 

 1. Doba hotelowa w Domu Studenckim „Wcześniak” trwa od godziny 14.00 do 12.00 dnia następnego.
 2. Jedna osoba/Gość może dokonać rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
 3. Gość może korzystać z pokoju hotelowego tylko i wyłącznie w celach mieszkalnych i nie może przekazywać go osobom trzecim.
 4. Kwaterowanie Gościa odbywa się poprzez wypełnienie i podpisanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO Z NINIEJSZYM REGULAMINEM oraz załącznikiem dotyczącym danych osobowych i potwierdzeniu numeru rezerwacji w dniu kwaterowania w recepcji.
 5. Recepcjonistka ma prawo zażądać okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym.
 6. W trosce o Państwa bezpieczeństwo osoby, które nie są zakwaterowane w Domu Studenckim nie mogą przebywać w budynku.
 7. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego wraz z ciszą nocną w godzinach 22.00 – 6.00. Przy przekroczeniu powyższych zasad Wynajmujący w osobie recepcjonistki oraz pracownika ochrony ma obowiązek zwrócenia uwagi, a w przypadku dalszego lekceważenia rozwiązać umowę
  z natychmiastowym usunięciem Gościa.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
  w wynajmowanym pokoju, powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych
  w pokojach gościnnych.
 10. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 7 dni roboczych od uzyskania potwierdzenia przez DS „Wcześniak”.
 11. Dokonując rezerwacji bądź kwaterowania gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Domu Studenckiego „Wcześniak”, które będą przetwarzane wyłącznie
  w celu realizacji rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
 12. Podpisanie Formularza Zgłoszeniowego jest oświadczeniem, a zarazem akceptacją powyższego Regulaminu.
 13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
  04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Wynajmujący informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą
  w Warszawie (kod pocztowy: 00-661), Plac Politechniki 1
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
  przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem
  mailowym: iod@pw.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
  związanym z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie obowiązywania umowy najmu
  jak i po jej zakończeniu
  5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest związany z zawarciem
  umowy najmu
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
  sposób zautomatyzowany,
  7. posiada Pani/Pan prawo do :
     a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
     b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
     c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
     d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wersja do druku: