Ogólne informacje

Organizator Politechnika Warszawska
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
dr Magdalena Kapela
Charakterystyka
studiów

Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki od podstaw”  są skierowane dla każdego, kto chce nie tylko poznać ale także nauczyć się w praktyce na czym polega:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • rozliczenie przedsiębiorstwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jak i od osób fizycznych,
 • rozliczenie pracowników z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • rozliczenie przedsiębiorstwa z tytułu podatku VAT oraz innych podatków i opłat lokalnych.

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, że niezależnie od tego jakie posiadasz wykształcenie (ekonomiczne, czy nieekonomiczne), to nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i podatków w odniesieniu do:

 • mikro i małych przedsiębiorstw, które korzystają z uproszczonych form opodatkowania,
 • przedsiębiorstw podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości.

Co wyróżnia studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki od podstaw”:

 • przewaga zajęć praktycznych – na ćwiczeniach praca z dokumentami i ewidencjami podatkowymi w formie papierowej, a na zajęciach laboratoryjnych nauka przy wykorzystaniu oprogramowaniu dedykowanemu ewidencjom podatkowym, księgom rachunkowym, czy rozliczeniom z ZUS,
 • ćwiczenia i laboratoria poprowadzą praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym oraz dydaktycznym, którzy wiedzą co jest ważne w praktyce,
 • zajęcia wykładowe będą realizowane w trybie zdalnym aby szanować czas Słuchaczy i jednocześnie umożliwić poprowadzenie tych zajęć przez wybitnych specjalistów z odległych od Płocka miejscowości,
 • nauczyciele to poza kadrą dydaktyczną Politechniki Warszawskiej, właściciele biura rachunkowych, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, pracownicy Ministerstwa Finansów, księgowi, pracownicy instytucji podatkowych,
 • miła atmosfera i ogromna życzliwość oraz chęć przekazania wiedzy ze strony nauczycieli,
 • zapewnienie pakietu dydaktycznego składającego się z podręczników i ewidencji podatkowych.

W ramach zajęć nabędziesz umiejętności między innymi z zakresu:

 • ustalania podatku w ramach karty podatkowej,
 • prowadzenia ewidencji przychodów i ustalania zaliczki na podatek dochodowy w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych i podatku liniowego,
 • księgowania na kontach w ramach tak zwanej pełnej rachunkowości (księgi rachunkowe),
 • rozróżniania i klasyfikowania składników majątku i źródeł finansowania majątku (sporządzanie bilansu),
 • rozróżniania i klasyfikowania przychodów oraz kosztów (sporządzanie rachunku zysków i strat),
 • rozliczania z tytułu podatku od towaru i usług (VAT),
 • rozliczania z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 • rozliczania z tytułu składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Osoby, które ukończą studia podyplomowe otrzymają świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską. Ponadto osoby, które posiadają co najmniej  3-letnią praktykę w księgowości nabywają na mocy art. 54.1 Ustawy o finansach publicznych uprawnienia „Głównego księgowego” z uwagi na ukończenie „ekonomicznych studiów podyplomowych”.

Czas trwania 2 semestry, 180 godzin
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów
Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie niestacjonarnym w PW Filii w Płocku (zajęcia dydaktyczne są realizowane podczas dwu- lub trzydniowych zjazdów i mogą odbywać się w piątki, soboty i niedziele zgodnie z organizacją roku akademickiego, wynikającą z Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej oraz zgodnie z harmonogramem roku akademickiego).
Zasady naboru O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zakwalifikowanie na studia podyplomowe: według kolejności zgłoszeń w oparciu o zgłoszone dokumenty.
Opłaty 4800 zł (dwa semestry)