Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Biuro Karier PW oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT po raz siódmy przeprowadziły badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów. Wśród jego uczestników znalazły się 636 osób, które w ostatnich latach ukończyły naszą Uczelnię, przede wszystkim absolwenci z rocznika 2016/2017. Głównym celem badania jest poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o ich sytuacji na rynku pracy.

Prezentacja wyników do pobrania 

Wnioski wypływające z przeprowadzonych ankiet udowadniają wysoki poziom kształcenia w Politechnice Warszawskiej i świetne przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Obecnie zdecydowana większość badanych absolwentów pracuje (83,3%). Najczęściej w oparciu o umowę o pracę (82,2%). Tylko niewielki odsetek prowadzi działalność gospodarczą (1,1 %). Respondenci szybko znajdują pierwszą pracę, większość zostaje zatrudniona w ciągu 3 miesięcy. Prawie 40% badanych zadeklarowało, że nie musiało szukać pierwszej pracy, ponieważ zostali zrekrutowani np. przez agencje pośrednictwa pracy.

Wśród najczęściej wskazywanych branż, w których pracują absolwenci PW są te związane z IT, budownictwem oraz energetyką i elektroniką.

Zatrudnieni absolwenci pracują najczęściej w dużych firmach (50%). Są to często przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym (57,7%).

Należy podkreślić, że wielu spośród badanych pracuje na stanowisku specjalisty (53,7%).

Podsumowując wyniki uzyskane na podstawie ankiet możemy stwierdzić, że absolwenci Politechniki Warszawskiej dobrze radzą sobie na rynku pracy. Prawie 2/3 badanych deklaruje, że wiedza i umiejętności zdobyte na uczelni są przydatne w ich codziennej pracy. Studiowanie na Politechnice Warszawskiej wybrałoby ponownie 3/4 badanych.