Warunki przyjęć na studia

O przyjęcie na studia doktoranckie może się ubiegać osoba, która

  1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granicą określają odrębne przepisy .
  2. Uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika wydziału, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  3. Uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej Wydziału (instytutu, zakładu) w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie tej pracy w jednostce, stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej realizacji, o których mowa w §5 Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Warszawskiej.
  4. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie obywateli polskich oraz osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z praw obywateli polskich odbywa się w drodze konkursu.
  5. Na potrzeby rekrutacji kandydaci na studia doktoranckie mają udostępniony wykaz pracowników Wydziału mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego. Wykaz ten wraz z informacją o tematyce badań naukowych jest umieszczony na stronie internetowej Wydziału.
  6. Czynności związane z rekrutacją na studia doktoranckie przeprowadza Wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, powołana przez Dziekana.