Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM

Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość zawodową z POWEREM”.

Grupa docelowa:

osoby w wieku 18-29 lat, pracujące lub zamieszkujące w woj. mazowieckim, w tym:

  • osoby zatrudnione na podstawie umów krótkoterminowych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu,
  • ubodzy pracujący (np. osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody, z wyłączeniem transferów socjalnych, przypadających na 1 osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu)

 

Oferujemy:

  • Wsparcie doradcy zawodowego (opracowanie profesjonalnego Indywidualnego Planu Działania)
  • Wsparcie pośrednika pracy (pomoc w poszukiwaniu pracy, organizacja stażu)
  • Szkolenia zawodowe (średnio 120 godz.), zakończone uznawanym zewnętrznym certyfikatem (np. ECDL, Prince2, inne wg potrzeb) + stypendium szkoleniowe
  • 3 miesięczne staże zawodowe (zgodne z odbytym kursem) + stypendium stażowe
  • Refundacja np. kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia, kosztów opieki nad dzieckiem/ osoba zależną

  

Zadbaj o swoją przyszłość, zaprojektuj ją już dziś!!!

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Korajczyk Szyperska

tel: 665 880 240 lub 24 364 45 30

e- mail: szkolenia@pppt.pl

 

  

Realizatorem projektu jest firma ICT Artur Olesiński, która otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;  Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

loga UE