Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

Indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym

Biuro Karier PW Filii w Płocku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie udostępnia dla wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku bezpłatne, indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.

Konsultacje prowadzi Magdalena Mućka - psycholog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psy­chologii. Od 15 lat pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, gdzie pro­wadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podej­mowania decyzji zawodowych i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy, a także zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych klienta z zastosowaniem standaryzowanych metod psychologicznych. 

Indywidualne konsultacje zawodowe skierowane są do osób, które chcą uzyskać pomoc w:

 • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • budowaniu kontaktów z potencjalnym pracodawcą,
 • określeniu swojego potencjału zawodowego, predyspozycji i atutów na rynku pracy,
 • podejmowaniu decyzji związanych z dalszą edukacją lub z poszukiwaniem pracy.

 W ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oferujemy wsparcie dla studentów i doktorantów w zakresie:

 • porad psychologicznych dotyczących wstępnego diagnozowanie zgłaszanych problemów z zakresu: oceny stanu psychicznego, kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz porozumiewania się, kształtowania umiejętności radzenia sobie z emocjami i z trudnościami,
 • pomocy psychologicznej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, np. w zakresie budowania wiary we własne możliwości, radzenia sobie ze stresem i trudnościami w nauce,
 • pomocy osobom będącym w kryzysie, tzn. przeżywającym rozterki, doświadczającym istotnej straty, odczuwającym zniechęcenie wobec siebie i innych, doświadczającym zmian w życiu, będącym w konflikcie z osobami bliskimi itp.,
 • wspierania w sytuacjach obniżenia możliwości adaptacyjnych wywołanych przejściową sytuacją trudną, w celu zmniejszenia ryzyka nadużywania alkoholu lub narkotyków, w tym również motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w sytuacjach tego wymagających,
 • pomocy w budowaniu pozytywnej samooceny, motywacji do działania i podejmowania decyzji, a także pomocy osobom odczuwającym trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu.

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

 • e-mailowo: bk.plock@pw.edu.pl
 • telefonicznie: 725 992 120 / 24 367 21 40
 • osobiście: Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pok. 224

Po przyjęciu zgłoszenia pracownik Biura Karier PW Filii w Płocku uzgodni indywidualny dogodny termin i miejsce udzielenia porady.

Konsultacje przez Internet

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Filia w Płocku zaprasza wszystkich studentów, doktorantów i absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, którzy poszukują informacji z obszaru:

 • podjęcia decyzji w sprawie wyboru zawodu lub przekwalifikowania się,
 • przygotowania się do poszukiwania pracy,
 • poszukiwania źródeł informacji o zawodach i ścieżkach kształcenia,
 • korekty dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przygotowania się do otwarcia działalności gospodarczej,
 • możliwości i obszarów pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,

do korzystania z możliwości konsultacji za pomocą poczty elektronicznej: konsultacje.plock@wup.mazowsze.pl