Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 13 marca 2019 r. (Środa) w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro)

 • Termin: 13 marca 2019 r. (Środa), godz. 11:00 - 15:00
 • Temat:Prawo wodne po zmianach
 • Prowadzący: Mgr inż. Lucyna Osuch – Chacińska
 • Miejsce spotkania:  Gmach Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro)

Zapisy na szkolenie =>LINK

Program:

 1. Zasady ogólne nowej ustawy:
  1. zakres stosowania
  2. organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami
  3. odział wód oraz jednolite części wód
 2. Korzystanie z wód;
  1. rodzaje korzystania z wód, w tym jaki rodzaj korzystania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
  2. usługi wodne
  3. obowiązki zakładów realizujących usługi wodne
 3. Ochrona wód:
  1. cele i podstawowe zasady ochrony wód
  2. które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona
  3. czym jest analizy ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania
 4. Ochrona przed powodzią:
  1. jakie decyzje są wymagane w przypadku realizacji robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  2. jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych
 5. Budownictwo wodne i melioracje wodne:
  1. jakie urządzenia i budowle są urządzeniami wodnymi i do jakich robót i urządzeń przepisy o urządzeniach wodnych stosuje się odpowiednio
  2. które urządzenia wodne, w tym rowy, są urządzeniami melioracji wodnych
  3. kto jest obowiązany do utrzymywania urządzeń wodnych, a kto do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych
  4. - które urządzenia wodne mogą uzyskać decyzję legalizacyjną, a które wymagają likwidacji, lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
 6. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:
  1. które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa;  
  2. czym jest linia brzegu
  3. jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego
  4. które urządzenia i nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa i kto wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do tych nieruchomości
  5. czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami płynącymi
  6. które urządzenia wodne wymagają legalizacji i mogą być zalegalizowane, a które wymagają likwidacji, lub mogą pozostać po wykonaniu urządzeń zapobiegających szkodom     
 7. Zgoda wodnoprawna:
  1. rodzaje zgód wodnoprawnych
  2. jakie działania wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, w jakich przypadkach ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko
  3. czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można wystąpić o uzyskanie przyrzeczenia wodnoprawnego, jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego
 8. Pozwolenia wodnoprawne:
  1. podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych
  2. jakie dokumenty są niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnych          
  3. jakie obowiązki muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym
  4. kto jest stroną w postępowaniu wodnoprawnym
  5. kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
  6. kiedy można zmienić pozwolenie wodnoprawne w trybie art. 163 kpa
  7. kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania
  8. kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć   po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia
  9. kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład
 9. Zgłoszenie wodnoprawne;
  1. w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego
  2. jakie dokumenty są wymagane do złożenia zgłoszenia wodnoprawnego
  3. kiedy organ może wnieść sprzeciw
 10. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

KOLEJNE SZKOLENIA:

 • 19.03.2019 r. (Wtorek)
  Milcząca zgoda organów jako uproszczona forma rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów administracyjnych.
  Dr inż. Jerzy Dylewski
  ZAPISY=>LINK
 • 03.04.2019 r. (Poniedziałek)
  Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem, rozliczenie powstałych zmian na etapie realizacji inwestycji
  Mgr inż. Maciej Sikorski ORGBUD SERWIS
  ZAPISY=>LINK