Regulamin

 1. Doba hotelowa w Domu Studenckim „Wcześniak” trwa od godziny 14.00 do 12.00 dnia następnego.
 2. Jedna osoba/Gość może dokonać rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
 3. Gość może korzystać z pokoju hotelowego tylko i wyłącznie w celach mieszkalnych i nie może przekazywać go osobom trzecim.
 4. Recepcjonistka ma prawo zażądać okazania dowodu osobistego lub paszportu w celu sprawdzenia zgodności danych przesłanych przez Państwa.
 5. W trosce o Państwa bezpieczeństwo osoby, które nie są zakwaterowane w Domu Studenckim nie mogą przebywać w budynku.
 6. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego wraz z ciszą nocną w godzinach 22.00 – 6.00. Przy przekroczeniu powyższych zasad Wynajmujący w osobie recepcjonistki oraz pracownika ochrony ma obowiązek zwrócenia uwagi, a w przypadku dalszego lekceważenia rozwiązać umowę z natychmiastowym usunięciem Gościa.
 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w wynajmowanym pokoju, powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pokojach gościnnych.
 9. Dokonując rezerwacji bądź kwaterowania gość wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Domu Studenckiego „Wcześniak”, które będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Wynajmujący informuje, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą
 • w Warszawie (kod pocztowy: 00-661), Plac Politechniki 1
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
 • przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem * mailowym: iod@pw.edu.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
 • związanym z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie obowiązywania umowy najmu
 • jak i po jej zakończeniu
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest związany z zawarciem
 • umowy najmu
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
 • sposób zautomatyzowany,
 • posiada Pani/Pan prawo do :
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Regulamin do pobrania :