Pomoc materialna

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 października 2021 r. Student, który nie złoży wniosku w w/w terminie może wystąpić o stypendium w trakcie roku akademickiego, przy czym stypendium zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Kwota dochodu od 1 października 2021 r. na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego wynosi 1051,70zł.

Stypendia:

Strona Biura Spraw Studenckich