COVID-19

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku Dziekana WBMiP i procedury wewnętrzne WBMiP

2. Plany zajęć i tryb realizowania zajęć dydaktycznych

Plany zajęć znajdują się w systemie USOS.

Tryb realizowania zajęć dydaktycznych  i przeprowadzania zaliczeń  na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii jest :

  1. Zajęcia dydaktyczne są realizowane w trybie stacjonarnym (bezpośrednio na Uczelni) lub zdalnym.
  2. Jeśli zajęcia są prowadzone w trybie zdalnym, wówczas w planie zajęć, opublikowanym w systemie USOS, znajduje się informacja „s. MS TEAMS”.
  3. Wykłady są realizowane w trybie zdalnym.
  4. Ćwiczenia audytoryjne są realizowane w trybie zdalnym.
  5. Projekty są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalnym.
  6. Laboratoria są realizowane w trybie stacjonarnym lub zdalny.
  7. Zajęcia z języków obcych są realizowane w trybie zdalnym.
  8. Zajęcia z wychowania fizycznego są realizowane w trybie zdalnym.
  9. Seminaria dyplomowe są realizowane w trybie zdalnym.
  10. Informacje o trybie realizowania zajęć dydaktycznych znajdują się w załączniku.

3. Zimowa sesja egzaminacyjna

Zimowa sesja egzaminacyjna jest przeprowadzana wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów, jest opublikowany w systemie USOS.

4. Konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych

Konsultacje do zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych w okresie od 19 października 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. są prowadzone w trybie zdalnym.

5. Wpisy do indeksów

Studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, dla których indeks jest dokumentem toku studiów, są zwolnieni z obowiązku zbierania wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Uzupełnienia wpisów dokonają pracownicy Dziekanatu na postawie protokołów zaliczeń przedmiotów. Studenci, którzy odebrali indeksy z Dziekanatu, mogą dostarczyć je za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni GG.

6. Proces dyplomowania

W przypadku składania dokumentów związanych z procesem dyplomowania do skrzynki podawczej należy wrzucić wraz z dokumentami obłożoną prace dyplomową (okładkę do pracy dyplomowej należy pobrać u promotora (ewentualnie z sekretariatu odpowiedniego instytutu).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu dyplomowania znajdują się tutaj .

7. Obowiązek informowania Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19

Zgodnie z par. 12 ust. 10 zarządzenia nr 104/2020 Rektora PW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 1 października 2020 r. (link w załączeniu:  https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/0d939e412feaf92ace2288fd1d224c33.pdf ) obowiązkiem studenta i doktoranta jest poinformowanie Uczelni o podejrzeniu zachorowania na COVID-19. Informację należy przekazać na adres e-mail:powiadomienia.wbmp@pw.edu.pl oraz powiadomienia@pw.edu.pl

8. Obsługa studentów w Dziekanacie

Wizyty studentów w Dziekanacie są ograniczone do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi studenta należy umówić się wcześniej na wizytę w Dziekanacie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie @pw.edu.pl. Przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP), do której należy składać dokumenty związane z tokiem studiów (w tym z procesem dyplomowania). Podczas wizyty w Dziekanacie obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk.