Informacja dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w r. ak. 2019/2020

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

  • W dniu 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Auli GG (Płock, ul. Łukasiewicza 17) odbędzie się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego, podczas której  nastąpi złożenie przez Pana(-ią) ślubowania akademickiego (obecność obowiązkowa).
  • Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 1 października 2019 r. Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, Uwaga: Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
  • W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać login (numer PESEL lub e-mail) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy w PW. Uwaga: Osoby, które nie posiadały dotychczas dostępu do systemu USOSWeb, mogą sprawdzić czy zostały już zarejestrowane w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów w sekcji Stan rekrutacji. Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.
  • W dniu 1 października 2019 r. kandydaci przyjęci na studia mogą dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 2 października 2019 r. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod adresem https://www.pw.plock.pl/Media/Files/Kandydaci/Rekrutacja-2019/Placowki-badania-lekarskie-2019.
  • Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem https://www.pw.plock.pl/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Rozklady-zajec
  • Wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc materialną można składać od dnia złożenia ślubowania w Dziekanacie (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza17, pokój 212). Akcja stypendialna będzie trwać w okresie 01-15.10.2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.pw.plock.pl/Studenci/Sprawy-socjalne/Pomoc-materialna
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).
  • Uroczysta 53. Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w PW Filii w Płocku z udziałem Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godzinie 1100 w Auli Gmachu Głównego PW Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza17. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału.