Programy szkoleń maturalnych

program szkoleń

Programy szkoleń do pobrania:

Nazwa szkolenia Kod szkolenia Program szkolenia
Matematyka

Matematyka 1

poziom podstawowy

MAT1PP
 • Liczby. Potęgi.
 • Logarytmy.
 • Procenty.
 • Wartość bezwzględna. Błąd względny, bezwzględny i procentowy.
 • Równania i nierówności.
 • Funkcja liniowa.
 • Funkcja kwadratowa.
 • Wyrażenia algebraiczne.
 • Inne funkcje i przekształcanie wykresów funkcji.
 • Trygonometria.
 • Ciągi.
 • Planimetria cz1. (tw. Talesa, kąt wpisany i środkowy, skala, położenie okręgów).
 • Planimetria cz2. (pola figur).
 • Zebranie wiadomości.

Matematyka 2

poziom podstawowy

MAT2PP
 • Stereometria cz1.
 • Stereometria cz2.
 • Geometria analityczna cz1.
 • Geometria analityczna cz2.
 • Statystyka.
 • Kombinatoryka.
 • Rachunek prawdopodobieństwa.
 • Dowody(geometria).
 • Dowody (algebra).
 • Rozwiązywanie zadań maturalnych.

Matematyka

warsztaty

poziom podstawowy

MATWPP
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Próbna matura. Omówienie zadań matury próbnej.

Matematyka 1

poziom rozszerzony

MAT1PR
 • Funkcja kwadratowa.
 • Wielomiany.
 • Funkcje wymierne, wykładnicze i logarytmiczne.
 • Trygonometria.
 • Ciągi.
 • Planimetria.
 • Stereometria.
 • Geometria analityczna.
 • Dowody geometria.

Matematyka 2

poziom rozszerzony

MAT2PR
 • Dowody algebra.
 • Kombinatoryka.
 • Rachunek prawdopodobieństwa.
 • Rachunek różniczkowy cz. 1 (granice funkcji, pochodna funkcji jednej zmiennej).
 • Rachunek różniczkowy cz. 2 (optymalizacja).
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

Matematyka

warsztaty

poziom rozszerzony

MATWPR
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Próbna matura. Omówienie zadań matury próbnej.
Fizyka

Fizyka 1

poziom rozszerzony

FIZ1PR
 • Działania na wektorach.
 • Kinematyka.
 • Zasady dynamiki Newtona.
 • Energia, praca, moc.
 • Zasada zachowania pędu.
 • Dynamika bryły sztywnej.
 • Grawitacja.
 • Ruch harmoniczny.
 • Fale mechaniczne.
 • Termodynamika.
 • Fizyka molekularna.
 • Przemiany gazowe.
 • Silnik cieplny.
 • Rozwiązywanie zadań maturalnych.

Fizyka 2

poziom rozszerzony

FIZ2PR
 • Elektrostatyka.
 • Kondensatory.
 • Prąd elektryczny.
 • Moc prądu elektrycznego.
 • Pole magnetyczne.
 • Indukcja elektromagnetyczna.
 • Prąd sinusoidalnie zmienny.
 • Optyka geometryczna.
 • Optyka falowa.
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.

Fizyka

warsztaty

poziom rozszerzony

FIZWPR
 • Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.
 • Próbna matura. Omówienie zadań matury próbnej.
Chemia

Chemia 1

poziom rozszerzony

CHEM1PR
 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków.
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych.
 • Roztwory. Pokazy laboratoryjne: przygotowanie roztworów o określonym stężeniu procentowym i molowym; techniki rozdzielania mieszanin.
 • Reakcje w roztworach wodnych. Pokazy laboratoryjne: reakcje
  w roztworach wodnych, indykatory pH.
 • Systematyka związków nieorganicznych. Pokazy laboratoryjne: reaktywność kwasów, wodorotlenków i soli.
 • Reakcje utleniania i redukcji. Pokazy laboratoryjne: reakcje redox soli chromu i manganu.
 • Elektrochemia.
 • Metale, niemetale i ich związki. Pokazy laboratoryjne: reakcje rozcieńczonego i stężonego roztworu kwasu azotowego(V) oraz stężonego roztworu kwasu siarkowego (VI) z metalami.
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych.

Chemia 2

poziom rozszerzony

CHEM2PR
 • Wstęp do chemii organicznej.
 • Węglowodory. Pokazy laboratoryjne: właściwości chemiczny węglowodorów nasyconych i nienasyconych.
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole. Pokazy laboratoryjne: odróżnianie rzędowości alkoholi, reakcje alkoholi wielowodorotlenowych.
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony. Pokazy laboratoryjne: reakcje aldehydów z odczynnikiem Tollensa.
 • Kwasy karboksylowe.
 • Estry i tłuszcze.
 • Związki organiczne zawierające azot. Pokazy laboratoryjne: reakcja biuretowa.
 • Arkusze maturalne.

Chemia

warsztaty

poziom rozszerzony

CHEMWPR
 • Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków.
 • Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
 • Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych.
 • Roztwory.
 • Reakcje w roztworach wodnych.
 • Systematyka związków nieorganicznych.
 • Reakcje utleniania i redukcji.
 • Elektrochemia.
 • Metale, niemetale i ich związki.
 • Zastosowania wybranych związków nieorganicznych.
 • Wstęp do chemii organicznej.
 • Węglowodory.
 • Hydroksylowe pochodne węglowodorów − alkohole i fenole.
 • Związki karbonylowe − aldehydy i ketony.
 • Kwasy karboksylowe.
 • Estry i tłuszcze.
 • Związki organiczne zawierające azot.
 • Cukry.

Chemia

zajęcia laboratoryjne

poziom rozszerzony

CHEMZLPR
 • Samodzielne wykonywanie wybranych doświadczeń laboratoryjnych z chemii nieorganicznej i organicznej z zakresu programu szkoły średniej.
Informatyka

Informatyka 1

poziom rozszerzony

INF1PR

Analiza danych (Excel, Access, SQL)

 • Formuły, funkcje wbudowane, funkcje użytkownika.
 • Narzędzia do analizy danych i symulacje.
 • Projektowanie relacyjnych baz danych.
 • Tworzenie kwerend.
 • Pisanie zapytań w języku SQL.
 • Trening na wybranych zadaniach maturalnych.

Programowanie 1 (C++/Python)

 • Zmienne i struktury danych.
 • Sterowanie programami (instrukcje warunkowe i powtarzania).
 • Podstawowe algorytmy.
 • Trening na wybranych zadaniach maturalnych.

Informatyka 2

poziom rozszerzony

INF2PR

Programowanie 2 (C++/Python)

 • Listy wielowymiarowe.
 • Zaawansowane algorytmy (Szyfr Cezara, Sito Eratostenesa, inne).
 • Zapis programów w pseudokodzie.
 • Analiza algorytmów.
 • Trening na wybranych zadaniach maturlanych.

Informatyka

warsztaty

poziom rozszerzony

INFWPR

Analiza danych (Excel, Access, SQL)

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań i problemów maturalnych.
 • Rozwiazywanie zadań – matura próbna.

Programowanie (C++/Python)

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań i problemów maturalnych.
 • Rozwiazywanie zadań – matura próbna.

Trening przed maturą (Analiza danych + programowanie)

 • Matura próbna.
Język angielski

Język angielski 1 (część ustna)

szkolenie przygotowawcze

ANG1UST
 • Praca z zadaniami składającymi się na maturę ustną z j. angielskiego (3 typy zadań)
 • Praca w parach lub małych grupach (do 4 osób) polegająca na udzielaniu i pozyskiwaniu informacji od rozmówców; wyrażanie własnej opinii oraz pertraktacje z rozmówcą; debata po zapoznaniu się z materiałem stymulującym np. artykuł z gazety, krótki film
  - co drugie spotkanie.

Język angielski 2

(część ustna)

szkolenie przygotowawcze

ANG2UST

Kontynuacja programu:

 • Praca z zadaniami składającymi się na maturę ustną z j. angielskiego (3 typy zadań)
 • Praca w parach lub małych grupach (do 4 osób) polegająca na udzielaniu i pozyskiwaniu informacji od rozmówców; wyrażanie własnej opinii oraz pertraktacje z rozmówcą; debata po zapoznaniu się z materiałem stymulującym np. artykuł z gazety, krótki film
  - co drugie spotkanie

Język angielski 1

poziom podstawowy

szkolenie powtórzeniowe

ANG1PP
 • Człowiek + czasy teraźniejsze.
 • Państwo i społeczeństwo + czasy. Przeszłe.
 • Dom + czasy przyszłe.
 • Świat przyrody + czasowniki statyczne.
 • Szkoła + strona bierna.
 • Praca + bezokolicznik/ końcówka „ing”.
 • Życie rodzinne i towarzyskie + czasowniki modalne.

Język angielski 2

poziom podstawowy

szkolenie powtórzeniowe

ANG2PP
 • Kultura + pytania pośrednie.
 • Zakupy i usługi + tryby warunkowe.
 • Nauka i technika + mowa zależna.
 • Żywienie + zdania względne.
 • Zdrowie + rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
 • Sport + zaimki.
 • Podróżowanie i turystyka + przymiotniki.