Zasady przeprowadzania postępowania konkursowego w procesie rekrutacji

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich przeprowadza postępowanie konkursowe dla kandydatów na studia doktoranckie, którzy złożyli wymagane dokumenty i spełnili warunki formalne ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie.

W ocenie kandydata na studia doktoranckie sumuje się punkty za:

  • Wynik ukończenia studiów II stopnia (bardzo dobry z wyróżnieniem lub celujący – 4 punkty; bardzo dobry – 3 punkty; ponad dobry - 2 punkty, dobry – 1 punkt; dość dobry/dostateczny – 0 punktów)
  • Ocenę za pracę magisterską (5 – 3 punkty; 4,5 – 2 punkty; 4 – 1 punkt)
  • Udokumentowaną znajomość języka angielskiego (First Certificate in English /A/, Certificate of Advanced English, inne certyfikaty równorzędne lub wyższe – 1 punkt)
  • Ocenę ze studiów II stopnia z matematyki lub średnią ocen z przedmiotów matematycznych (>4,7 – 2 punkty; >4,3 – 1punkt)
  • Udokumentowane publikacje w czasopismach (2 punkty za każdą publikację)
  • Udokumentowane prezentacje na konferencjach (0,5 punktu za każdą prezentację)
  • Udokumentowane staże naukowe powyżej 1 miesiąca (0,5 punktu za każdy staż)
  • Nagrody za osiągnięcia w nauce i w kształceniu oraz udział w zgłoszeniach patentowych (0,5 punktu za każdą nagrodę/udział)
  • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej motywacji do podjęcia studiów doktoranckich (średnia z punktów przyznanych przez członków Wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich w zakresie od 0 do 3 punktów).

Na podstawie liczby punktów zgromadzonych przez kandydata ustala się listę rankingową kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie. Minimalna liczba punktów, którą kandydat powinien uzyskać, aby mógł być przyjęty na studia doktoranckie wynosi 5 (pięć). O przyjęciu decyduje limit miejsc.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie do 15 września.

Od decyzji Wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich o nieprzyjęciu na studia doktoranckie kandydat może się odwołać do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie zasad i trybu rekrutacji. Decyzja Rektora w sprawie odwołania jest ostateczna.