Wymagane dokumenty

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć:

 1. Podanie adresowane do Wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.
 2. CV/życiorys.
 3. Poświadczona przez Uczelnię/Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich.
 4. Zgoda przyszłego opiekuna naukowego na opiekę naukową, wraz z określeniem tematyki pracy doktorskiej (pobierz tutaj).
 5. Potwierdzenie przez kierownika studiów doktoranckich zgodności zamierzonej tematyki pracy doktorskiej z dziedziną nauki i dyscypliną naukową studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział (pobierz tutaj).
 6. Zgoda dyrektora / kierownika na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie / zakładzie (oświadczenie dla: Instytutu Budownictwa, Instytutu Inżynierii Mechanicznej)
 7. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia i kontynuowania kształcenia (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie).
 8. Wypełniona karta informacyjna (wygenerowana przy rejestracji elektronicznej).
 9. Kwestionariusz osobowy(wygenerowany przy rejestracji elektronicznej).
 10. 3 fotografie (wym. 35x45mm).
 11. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 KB; 2cm x 2,5cm (300 x 375 pikseli); 300 DPI.
 12. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia.
 13. Poświadczona przez Uczelnię/Wydział kserokopia dowodu osobistego.
 14. Po zakwalifikowaniu: decyzja Wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.