Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Krzywickiego 25

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności do nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Krzywickiego 25, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym 185 i powierzchni 324 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P/00064359/2.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, o bryle prostopadłościanu, podpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym, składającym się z 5 izb, o łącznej powierzchni użytkowej 108 m2. Budynek jest w stanie technicznym wymagającym generalnego remontu.

Działka położona jest na terenie nieobjętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka przyjęte przez Radę Miasta Płocka uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku lokuje przedmiotową nieruchomość w Strefie B Miasta Płocka – Wyszogrodzka, w obszarze MN, definiowanym jako obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość stanowi własność Politechniki Warszawskiej.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 244 000,00  zł netto.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018.poz. z późn. zm.).

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Krzywickiego 25 w Płocku" należy składać w Sekretariacie Zastępcy Kanclerza Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock, pokój nr 114 w terminie do dnia: 15.11.2019 r. do godz. 13.00. Część jawna przetargu odbędzie się w siedzibie Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 18/20, pokój nr 112 w dniu 20.11.2019 r. o godz. 11.00.

Termin związania z ofertą wynosi 3 miesiące od dnia jej złożenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia  13.11.2019 r. wadium w wysokości: 24 400,00 zł.  Wadium należy wnieść na konto:  Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku – Bank PeKaO S.A., II/O Płock nr 23 1240 1721 1111 0000 0725 8857

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela:

dr inż. Grzegorz Michalak – Zastępca Kanclerza Politechniki Warszawskiej

Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

tel. (24) 36-72-101, e-mail: kanclerz.plock@pw.edu.pl

 

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego – Panią Danutą Supera (tel. 24 36-72-209, e-mail: danuta.supera@pw.edu.pl).

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego, jak również odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu. Zwrot wpłaconego wadium wyczerpuje wszelkie roszczenia oferenta/oferentów.