Redaktorzy

Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie danych pracowników Filii PW w Płocku.

1. Redaktorzy instytutowi:

  • Urszula Grecka - Instytut Inżynierii Mechanicznej,
  • Małgorzata Brych-Dobrowolska - Instytut Budownictwa,
  • Iwona Wilińska - Instytut Chemii.

Do zadań redaktorów instytutowych należy archiwizowanie dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego oraz projektów badawczych pracowników instytutu oraz doktorantów i studentów profilowanych przez te instytuty kierunków studiów.

2. Redaktor wydziałowy - Iwona Kubacka.

Do zadań redaktora wydziałowego należy archiwizowanie rozpraw doktorskich i patentów realizowanych na WBMiP oraz przygotowywanie raportów i sprawozdań z dorobku i działalności WBMiP.