Realizacja

Program_Rozwojowy_PW

Informacje dotyczące realizacji staży długoterminowych w ramach zadania nr 57 PR PW (III edycja) można znaleźć tutaj.

Zakończono realizację zadania nr 19 PR PW

W dniu 06.03.2014r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Protokół z posiedzenia Komisji można pobrać tutaj.

Na staże zostało zakwalifikowanych łącznie 36 osób.

Osoby zakwalifikowane proszone są o rozpoczęcie realizacji części formalnej rozpoczęcia stażu. Poniżej znajduje się informacja na temat poszczególnych czynności, które należy zrealizować przed pójściem na staż.

Założono, że staż rozpocznie się 01.04.2014r., a zakończy 30.06.2014r. Termin realizacji stażu został dobrany ze względu na umożliwienie studentom studiów I stopnia przystąpienia do obrony pracy dyplomowej w okresie 01.07.2014r. – 15.07.2014r. (wyjątkiem są studenci studiów II stopnia, dla których założono, że staż rozpocznie się 01.07.2014r., a zakończy 30.09.2014r. ). Staż można odbyć również w innym dogodnym terminie (wymagane zakończenie stażu nie później niż do dnia 30.09.2014r.), pod warunkiem, że rozpocznie się on z początkiem miesiąca i do jego zakończenia osoba przebywająca na stażu zachowa status studenta (obrona pracy dyplomowej możliwa jest dopiero po zakończeniu stażu).

Formalności związane z rozpoczęciem stażu należy zakończyć do 20.03.br. (łącznie z uzyskaniem niezbędnych podpisów ze strony Zakłady pracy). Po tym terminie zostaną przygotowane kolejne dokumenty i zainteresowani zostaną poinformowani e-mailowo  o dalszym postępowaniu.

Osoby zakwalifikowane na staż długoterminowy zobowiązane są do zgłoszenia się do Pełnomocników Dyrektorów Instytutów ds. praktyk studenckich z następującymi (wydrukowanymi, wypełnionymi i podpisanymi) dokumentami:

  • formularzem danych osobowych – do pobrania tutaj;
  • oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi staży długoterminowych - do pobrania tutaj;
  • deklaracją/oświadczeniem o przystąpieniu do „Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej” - do pobrania tutaj;
  • oświadczeniem do ZUS - do pobrania tutaj;
  • kwestionariuszem systemu SAP do celów ubezpieczeniowych oraz podatkowych - do pobrania tutaj (wersja PDF) lub tutaj (wersja DOC).

Ważne:

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z realizacji stażu. Brak „Oświadczenia do ZUS" oraz "Kwestionariusza systemu SAP” uniemożliwia rozpoczęcie stażu oraz wypłatę stypendium.

Informacja Biura PRPW w sprawie ubezpieczenia ZUS - do pobrania tutaj.

Niezbędne jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia od skutków następstw nieszczęśliwych wypadków. Brak ubezpieczenia uniemożliwia rozpoczęcie stażu.

Kolejne dokumenty, które należy przygotować (podobnie jak w praktykach planowych) są następujące:

  • porozumienie pomiędzy Uczelnią a Zakładem pracy (3 egzemplarze, wymagany jest wydruk dwustronny) - do pobrania tutaj
  • skierowanie na staż długoterminowy (3 egzemplarze) - do pobrania tutaj;
  • dzienniczek stażu długoterminowego (wymagany wydruk dwustronny) - do pobrania tutaj.

Ważne:

Wypełnione dokumenty student zostawia do podpisu u Pełnomocnika. Kolejny numer Porozumienia nadaje Pełnomocnik.

W dzienniczku stażu wymagane są minimum comiesięczne potwierdzenia wpisów, a minimalny wymagany wymiar udokumentowanej pracy wynosi 15 godzin tygodniowo.

Pełnomocnik dodatkowo przygotowuje Pismo przewodnie do Zakładu pracy oraz Program ramowy. Dokumenty te są dołączane do zestawu dokumentów przygotowanego dla Zakładu pracy. Pozostałe zasady realizacji staży są identyczne jak w praktykach planowych.

Projekt_POKL_UE_PW

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego