Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowią:

  • opłaty pobrane od maturzystów z roku 2020, którzy dokonali wpłat przed ogłoszeniem wyników egzaminu maturalnego i okazało się, że tego egzaminu nie zdali. Podstawę zwrotu opłaty stanowi wtedy zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu.
  • program, na który aplikował kandydat, nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych kandydatów.

Podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej można dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia, przesłać za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres: rekrutacja.bps@pw.edu.pl do dnia 30 listopada 2020 r. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu. Należy załączyć również potwierdzenie dokonania wpłaty.

Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej

OPŁATY ZA SEMESTR STUDIÓW NIESTACJONARNYCH i inne

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, decyzje dotyczące przyjęcia na studia niestacjonarne zostaną podjęte przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną w dniu 14.09.2020 r. Około dwóch tygodni po tym terminie zostanie przydzielony zakwalifikowanym kandydatom nowy indywidualny numer konta bankowego - różny od konta dla opłaty rekrutacyjnej. Na to konto zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani wnosić wszystkie wymagane opłaty (te obowiązujące przed podjęciem studiów np. czesne, jak również opłaty wymagane w trakcie studiów). Zwraca się uwagę, że każde konto związane jest z Wydziałem prowadzącym studia na który kandydat został zakwalifikowany.
Informacja o indywidualnych numerach kont będzie widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem  https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

  • login (numer PESEL lub e-mail),
  • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Studenci, którzy posiadali już dostęp do systemu USOSWeb logują się używając dotychczasowego loginu i hasła. 

 

Po przyjęciu na studia należy dokonać opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej. Opłata ta wynosi 22 zł

Opłaty za pierwszy semestr studiów (czesne) należy dokonać na przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego. Wysokość opłat za semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 zawiera Decyzja Rektora nr 123/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Przydzielony Państwu indywidualny numer konta bankowego nie ulega zmianie podczas studiów i będzie służyć do rozliczeń z Uczelnią.