KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

OFERTA STUDIÓW

Studia stacjonarne

Kierunek studiów Liczba miejsc
Ekonomia 80

Studia niestacjonarne

Kierunek studiów        Liczba miejsc
Ekonomia 80

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH

 Data Szczegóły procesu rekrutacji
do 20 września
  • rejestracja kandydatów (zapisów internetowych) i dokonywanie opłaty rekrutacyjnej
do 22 września
  • przesyłanie kopii świadectwa dojrzałości w postaci skanu lub zdjęcia przez swoje konto IKR

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

REJESTRACJA I SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Zapisy kandydatów (rejestracja) na studia niestacjonarne odbywają się w systemie rekrutacyjnym.

Po wybraniu odpowiednio „Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia w PW Filia w Płocku” (w przypadku studiów stacjonarnych) lub „Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia w PW Filia w Płocku” (w przypadku studiów niestacjonarnych) należy wpisać swoje dane i zamieścić zdjęcie w pliku *.jpg (zdjęcie musi być kolorowe i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego) oraz wybrać kierunek studiów. Zaleca się podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu, co ułatwi Uczelni dalszy kontakt z kandydatem. Niezbędne jest staranne sprawdzenie danych, a w szczególności numeru PESEL. Następnie należy wpisać swoje hasło i wysłać zgłoszenie.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia system rekrutacyjny odpowie podaniem numeru kandydata i indywidualnego numeru konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Oba te numery oraz podane hasło należy koniecznie zachować.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe wygenerowane przy rejestracji kandydata i nie później niż w ostatnim dniu składania dokumentów.

W każdej chwili po dokonaniu rejestracji można się łączyć ze swoim kontem, podając jako login numer kandydata i swoje hasło. Do ostatniego dnia zapisów można korygować informacje na koncie.

Kandydaci po zarejestrowaniu się w bazie i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej przekazują wymagane dokumenty przez system rekrutacyjny.

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 22 lutego 2020 r. (kandydaci na studia od października 2020 r.) lub po 1 października 2020 r. (kandydaci na studia od lutego 2021 r.) i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, przesyłają następujące dokumenty:

  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,

Pozostali kandydaci na studia przesyłają dodatkowo:

  • skan dyplomu ukończenia studiów licencjackich (w zależności od wymagań na danym kierunku studiów) wraz ze skanem suplementu.

Uwaga: Absolwenci studiów I stopnia w PW, którzy uzyskali dyplom przed podanymi wyżej datami mogą przesłać zamiast dyplomu podpisane oświadczenie, w którym podają nazwę wydziału i kierunku dyplomowania oraz datę uzyskania dyplomu.

Uwaga: Kandydaci, absolwenci innych uczelni, którzy nie są w stanie dostarczyć oryginału dyplomu, gdyż nie został on jeszcze wystawiony przez macierzystą uczelnię, dostarczają w to miejsce:

  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu dyplomowego,
  • zobowiązanie dostarczenia oryginału dyplomu w terminie określonym przez WKR, nie dłuższym jednak 7 tygodni.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji udzielane są droga mailową - rekrutacja.knes@pw.edu.pl lub telefonicznie w Sekretariacie Kolegium w dni robocze w godzinach 10:00-14:00

tel. 24 367 21 26

Kontakt telefoniczny z Komisją Rekrutacyjną :

  • 1.09.2020 w godzinach 10:00 - 12:00
  • 6.09.2020 w godzinach 16:00 - 18:00
  • 9.09.2020 w godzinach 10:00 - 12:00

tel. 24 367 21 16

Dla kandydatów, absolwentów innych uczelni dopuszcza się wstępne, przed wniesieniem opłaty, konsultacje co do szansy przyjęcia.

Konsultacje będą udzielane droga mailową. Proszę pisać na adres: Barbara.Felic@pw.edu.pl

lub telefonicznie w dniu 7.09.2020 tel. 24 367 21 26 w godzinach 10:00-13:00

DODATKOWE INFORMACJE

Po uzyskaniu skierowania na badania lekarskie należy wykonać badania lekarskie u uprawnionego lekarza medycyny pracy. W przypadku posiadania skierowania z Uczelni badania są wykonywane bezpłatnie w wybranych placówkach. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy należy złożyć w Dziekanacie do odpowiednio 1 października 2020 r. (studia stacjonarne) i 11 października 2020 r. (studia niestacjonarne).

KONTAKT