Komunikat nr 2 Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2020

Komunikat nr 2 Komisji Rekrutacyjnej z dnia 14.09.2020

Informacja dotyczy składania dokumentów przez kandydatów na studia stacjonarne I stopnia.

Zakończyła się rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Informujemy, że  Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna oraz Ekonomia w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku zobowiązani są o dostarczenia wymaganych  dokumentów osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w załączeniu).

Dokumenty będą przyjmowane przez Komisję Rekrutacyjną w dniach 18 września 2020 (piątek) oraz 21 września 2020 (poniedziałek) w godz. 9.00 -15.00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 17 (parter).

 Informujemy, że po wejściu do budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, użycie płynu dezynfekcyjnego i utrzymywanie bezpiecznego dystansu. Każda osoba będzie zarejestrowana i poddana pomiarowi temperatury. Prosimy w miarę możliwości o przyniesienie własnego długopisu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

  • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • 2 aktualne fotografie wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązującymi obecnie przy wydawaniu dowodu osobistego, o wymiarach 34 x 45 mm oraz podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • oryginał dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w trakcie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektronicznie kopie tych dokumentów),
  • oryginały innych zaświadczeń/dyplomów jeżeli dane dokumenty są brane pod uwagę w procesie kwalifikacji i ich skany/zdjęcia były przesłane w terminie w celu uwzględnienia.

 

Przy składaniu dokumentów kandydaci:

  • podpisują podania-ankiety,
  • odbierają skierowania na badania lekarskie, a jeśli kandydat pobrał skierowanie z IKR i wykonał już badania lekarskie oddaje zaświadczenie,
  • otrzymują zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów,
  • wypełniają pozostałe wymagane dokumenty.

 

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia kandydata zarejestrowanego w systemie rekrutacyjnym.

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone w obowiązującym terminie przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat drukuje obustronnie i wypełnia formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza osoba upoważniona przez kandydata. Pełnomocnictwo nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie można przesyłać ani drogą pocztową ani przesyłką kurierską.