Studia podyplomowe

O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera lub równorzędny, bądź tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym państwie. W procesie rekrutacji, w przypadku przedstawienia przez kandydata dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w innym państwie niż Polska, stosuje się zapisy art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w celu stwierdzenia, czy uzyskane wykształcenie uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych.

Kandydaci na studia podyplomowe są proszeni o zarejestrowanie się w systemie informatycznym Rekrutacja PW (sposób postępowania podczas rejestracji i zapisów).

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

  • dowód osobisty i jego kserokopia,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych i jego kserokopia 
  • wygenerowany z systemu informatycznego Rekrutacja PW i wypełniony formularz kandydata na studia podyplomowe

W punkcie rekrutacyjnym należy okazać dokumenty, a następnie złożyć kserokopię dowodu osobistego i kserokopię dyplomu studiów wyższych oraz formularz.

Terminy rekrutacji oraz dane dotyczące punktów rekrutacyjnych, a także inne informacje odnośnie studiów podyplomowych  są dostępne tutaj i na stronach internetowych poszczególnych studiów:
Logistyka w Przedsiębiorstwie
Materiały Polimerowe 
Informatyzacja Technologii Chemicznej 
Ropa Naftowa i Produkty Naftowe 
Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych