Komunikat z dnia 12.02.2020 r.

Komunikat z dnia 12.02.2020 r.

Informacje dla osób przyjętych na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Technologia chemiczna.

Podczas  pierwszego zjazdu studiów niestacjonarnych prosimy o stawienie się w Dziekanacie (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212, piątek godz. 900 – 1800, sobota godz. 800 – 1300) w celu złożenia (podpisania) ślubowania akademickiego  i dopełnienia pozostałych formalności. 

 

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za pierwszy semestr studiów do 27 lutego 2020 r. oraz opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej) do 28 lutego 2020 r.

 

Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb
(w sekcji Dla studentów ® Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl.

 

W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

- login (numer PESEL lub e-mail),

- dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które nie posiadały dotychczas dostępu do systemu USOSWeb, mogą sprawdzić czy zostały już zarejestrowane w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów w sekcji Stan rekrutacji. Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

 

Informacje o opłatach za pierwszy semestr studiów i za inne formy kształcenia znajdują się pod adresem https://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/93cf7fed1366f33310ad1a376f8fbfcf.pdf.

 

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

 

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 znajduje się pod adresem https://www.pw.plock.pl/index.php/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Harmonogram-zjazdow.

 

Kandydaci przyjęci na studia powinni dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Termin dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy upływa w dniu 28 lutego 2020  r. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. Wykaz placówek medycznych wykonujących badania bezpłatnie znajduje się pod adresem https://www.pw.plock.pl/Media/Files/Kandydaci/Rekrutacja-2019/Placowki-badania-lekarskie-2019.

 

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem https://www.pw.plock.pl/index.php/Studenci/Dziekanat-WBMiP/Rozklady-zajec.

 

Wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc materialną można składać od dnia 28 lutego 2020 r. w Dziekanacie (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212). 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 367 21 52, 24 367 21 54, 607 562 301, e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).