Centrum Dokonałości CERED

cered_logo

Centrum Doskonałości CERED powstało na podstawie wyników konkursu, przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  w 2004 r. Wniosek o utworzenie Centrum znalazł się wśród 100 podobnych wniosków (na 400 zgłoszonych), które uzyskały pozytywna ocenę Ministerstwa. W listopadzie 2004 r. Centrum Doskonałości CERED zostało powołane jako jednostka składowa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Zadaniem Centrum jest integrowanie działalności badawczej prowadzonej przez różne jednostki Wydziału, a zwłaszcza Instytut Budownictwa, Instytut Chemii oraz Instytut Inżynierii Mechanicznej. Strategicznym celem działalności Centrum jest wspomaganie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, tzn. chemicznego, spożywczego i pokrewnych, z uwzględnieniem wymagań  zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej Polski.

Szczegółowe cele działalności CERED dotyczą redukcji wpływu instalacji produkcyjnych na środowisko naturalne, w szczególności przez usprawnienia procesów technologicznych, gospodarki energetycznej  i gospodarki wodnej. Podejmowane są prace w następujących obszarach problemowych:

  • Energia - racjonalizacja użytkowania, wykorzystanie odnawialnych źródeł i niekonwencjonalnych nośników  energii;
  • Woda i ścieki - racjonalizacja użytkowania wody pobieranej z zasobów naturalnych, zmniejszanie ilości ścieków i ich szkodliwości;
  • Odpady przemysłowe - minimalizacja ilości, zmniejszanie szkodliwości, usprawnianie gospodarki odpadami, recykling;
  • Emisja zanieczyszczeń gazowych - minimalizacja ilości, zmniejszanie szkodliwości.