Zarządzanie projektami, programami i portfelami przedsięwzięć

Informacje ogólne
Organizator Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
dr Magdalena Kludacz
lub
prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak
Charakterystyka
studiów

Cel studiów:

 • Przygotowanie absolwentów do działalności związanej z zarządzaniem przedsięwzięciami.
 • Przedstawienie nowoczesnych narzędzi informatycznych przeznaczonych do zarządzania projektami, nauka samodzielnej pracy przy opracowywaniu rzeczywistych problemów.
 • Program PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELAMI PRZEDSIĘWZIĘĆ obejmuje szkolenie w zakresie programów wykorzystywanych do zarządzania projektami – Planner, MS Project i Primavera
 • Zapoznanie z metodyką PRINCE2 i nabycie umiejętności prowadzenia projektów zgodnie z tą metodyką.

Podyplomowe Studia Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć są kontynuacją Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami
prowadzonych przez siedem lat przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, których kierownikiem była dr hab. inż. Renata Walczak oraz za których przygotowanie i prowadzenie Rektor Politechniki Warszawskiej przyznał nagrodę I stopnia w dziedzinie dydaktyki, a słuchacze w ankietach wystawili studiom najwyższe oceny.

Słuchacze zapoznają się w kompleksowy sposób z wiedzą dotyczącą zarządzania projektami programami, czyli powiązanymi organizacyjnie grupami projektów oraz portfelami przedsięwzięć – prowadzonymi przez organizację grupami projektów i programów niezależnych od siebie, ale wspólnie finansowanych i korzystających ze wspólnych zasobów.

Zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów mających duże praktyczne doświadczenie w zarządzaniu złożonymi przedsięwzięciami.

Bazując na wiedzy teoretycznej przekazywanej na zajęciach słuchacze rozwiązują rzeczywiste problemy dotyczące zarządzania przedsięwzięciami.
Wykorzystywane są nowoczesne narzędzia informatyczne.

Słuchacze na zajęciach otrzymują materiały dydaktyczne, licencję edukacyjną programu Planner na swoje prywatne komputery na cały czas prowadzenia studiów, mają również dostęp do wszystkich bibliotek Politechniki Warszawskiej, w tym bibliotek elektronicznych.

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej, po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz po zdaniu egzaminu końcowego.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego dotyczącego programu Planner
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia podstawowego dotyczącego programu MS Project
 • Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego dotyczącego programu Primavera
Czas trwania Program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych (2 semestry)
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów

Zajęcia odbywać się będą w czasie dwudniowych zjazdów
(sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie.
Ostatni zjazd przewidziany jest na przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Miejsce prowadzenia zajęć będzie podane dla każdych zajęć na harmonogramie
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Gmach Główny
Adres:
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17,

Gmach Mechaniki
Adres:
09-402 Płock
ul. Jachowicza 2/4,

Zakwaterowanie Słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z akademika Politechniki w Płocku.
Akademik Wcześniak, Płock, ul. Dobrzyńska 5 (pokoje gościnne), cena dla słuchacza 35 zł, tel. 0 24 367 44 01
Opłaty i rezygnacja

Opłaty należy wnieść w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru.
Zasady pobierania opłat za studia podyplomowe oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat określa Załącznik do Uchwały Senatu PW nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r., Słuchacz podpisuje z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW

 • wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW

Słuchacz otrzymuje imienną fakturę za studia podyplomowe.
W przypadku, gdy studia słuchacza finansuje pracodawca, wówczas:
jeśli pracodawca jest wyłącznie „finansującym” (płatnikiem faktury) można dodatkowo zawrzeć umowę trójstronną pomiędzy Uczelnią, słuchaczem i finansującym

 • wzór umowy o finansowaniu studiów podyplomowych w PW

jeśli pracodawca jest „zleceniodawcą” nabywcą usługi edukacyjnej i płatnikiem faktury, wówczas trzeba zawrzeć dodatkowo umowę trójstronną pomiędzy Uczelnią, słuchaczem i zleceniodawcą

 • wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW

Opłatę za studia podyplomowe należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy,

który zostanie podany po decyzji o przyjęciu na studia i podpisaniu umowy.

Tytuł płatności:
Opłata za świadectwo SP Zarządzania Projektami, Imię i Nazwisko

Planowana wysokość opłaty za studia wynosi 7500 zł za 2 semestry,

Słuchacz (lub pracodawca w przypadku, gdy jest zleceniodawcą) jest zobowiązany przed odbiorem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wnieść opłatę za wydanie świadectwa w wysokości 30 zł.

Rezygnacji ze studiów można dokonać w każdym momencie, po pisemnym poinformowaniu kierownika studiów zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych
oraz Regulaminem opłat za studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.