Zarządzanie finansami i marketing

Informacje ogólne
Organizator Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Adres 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17
Kierownik
studiów
dr Irena Bielecka
Charakterystyka
studiów

Studia podyplomowe „Zarządzania finansami i marketingu” prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych – zaocznych. Jego uczestnikami mogą być absolwenci studiów wyższych posiadający stopień licencjata, inżyniera i magistra.

Zakres studiów obejmuje zapoznanie uczestników studiów z wiedzą mającą na celu doskonalenie umiejętności menedżera. W toku zajęć położono istotny nacisk nie tylko na poznanie niezbędnych podstaw teoretycznych, ale również na wykształcenie praktycznych umiejętności ich wykorzystania, wykreowania postaw, które są szczególnie pożądane w określonych środowiskach pracy. W związku z tym wyposaża się ich w metody i narzędzia niezbędne do rozwiązywania problemów ekonomicznych i ułatwiające podejmowanie decyzji, zwłaszcza na poziomie poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Obszary kształcenia, z którymi związany jest program kształcenia

Studia podyplomowe „Zarządzania finansami i marketingu” prowadzone w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej wpisują się obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne absolwenta studiów podyplomowych spełniają wymogi określone w regulaminie studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 371/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 23 listopada 2011 r.

Zdobywana podczas studiów podyplomowych wiedza i umiejętności odwołują się do dorobku naukowego szeregu dyscyplin z obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, zwłaszcza nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych m.in. prawa.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Zarządzania Finansami i Marketingu umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy z zarządzania, finansów i marketingu; pozwala na zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących we współczesnych przedsiębiorstwach, a także poznanie narzędzi ilościowych wykorzystywanych w badaniach rynku i służących do rozwiązywania problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych.

Zawarte w programie studiów przedmioty, pozwalają wyposażyć absolwenta nie tylko w niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu wymienionych uprzednio nauk, lecz także dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, w tym jego podstawowych strategii marketingowych. Ponadto studia podyplomowe „Zarządzania finansami i marketingu” kształtują w absolwentach odpowiednie postawy i kompetencje społeczne, pozwalające na odkrywanie aktywnej, obywatelskiej roli w życiu społecznym, zwłaszcza w życiu gospodarczym.

Uczestnicy studiów podyplomowych „Zarządzania finansami i marketingu” zobowiązani są do czynnego uczestniczenia w zajęciach, na których sprawdzana jest lista obecności.

Wszystkie zajęcia prowadzone na studiach podyplomowych kończą się egzaminami lub zaliczeniami w formie ustnej bądź pisemnej, a wyniki są wpisywane w protokołach semestralnych i kartach egzaminacyjnych uczestników studiów.

Czas trwania Program studiów obejmuje 188 godzin dydaktycznych (2 semestry)
Tryb i miejsce
prowadzenia
studiów

Zajęcia odbywać się będą w czasie dwudniowych zjazdów
(sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie.

Miejsce prowadzenia zajęć będzie podane dla każdych zajęć na harmonogramie
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Gmach Główny
Adres:
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17,

Gmach Mechaniki
Adres:
09-402 Płock
ul. Jachowicza 2/4,

Zakwaterowanie Słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z akademika Politechniki w Płocku.
Akademik Wcześniak, Płock, ul. Dobrzyńska 5 (pokoje gościnne), cena dla słuchacza 35 zł, tel. 0 24 367 44 01
Opłaty i rezygnacja

Opłaty należy wnieść w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru.
Zasady pobierania opłat za studia podyplomowe oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat określa Załącznik do Uchwały Senatu PW nr 380/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r., Słuchacz podpisuje z Uczelnią umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW

  • wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW

Słuchacz otrzymuje imienną fakturę za studia podyplomowe.
W przypadku, gdy studia słuchacza finansuje pracodawca, wówczas:
jeśli pracodawca jest wyłącznie „finansującym” (płatnikiem faktury) można dodatkowo zawrzeć umowę trójstronną pomiędzy Uczelnią, słuchaczem i finansującym

  • wzór umowy o finansowaniu studiów podyplomowych w PW

jeśli pracodawca jest „zleceniodawcą” nabywcą usługi edukacyjnej i płatnikiem faktury, wówczas trzeba zawrzeć dodatkowo umowę trójstronną pomiędzy Uczelnią, słuchaczem i zleceniodawcą

  • wzór umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe w PW

Opłatę za studia podyplomowe należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy,

który będzie podany po decyzji o przyjeciu na studia i podpisaniu umowy.

Tytuł płatności:
Opłata za świadectwo SP Zarządzania Projektami, Imię i Nazwisko

Planowana wysokość opłaty za studia wynosi 3000 zł za 2 semestry,

Słuchacz (lub pracodawca w przypadku, gdy jest zleceniodawcą) jest zobowiązany przed odbiorem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wnieść opłatę za wydanie świadectwa w wysokości 30 zł.

Rezygnacji ze studiów można dokonać w każdym momencie, po pisemnym poinformowaniu kierownika studiów zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych
oraz Regulaminem opłat za studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.