Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że jako ubezpieczyciel wybrana została firma Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Ubezpieczenie będzie zawarte na następujących warunkach:

  1. Okres ubezpieczenia: 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.
  2. Objęci ubezpieczeniem: studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych
  3. Suma ubezpieczenia na osobę: 45 300 zł
  4. Składka roczna płatna jednorazowo za osobę obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy: 35 zł
  5. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na terytorium RP oraz za granicą. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki, jakim ubezpieczone osoby mogą ulec w czasie nauki, w drodze do i ze szkoły, jak również w życiu prywatnym, w kraju i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju i wyłącznie w złotych.

Pobieranie składki:

Studenci, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia proszeni są o opłacenie składek w terminie do dnia 30 listopada br. Osoby dokonujące wpłat proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki.

Studenci, którzy wpłacą składkę po podanym terminie zostaną objęci ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na odrębne konto wirtualne o numerze:

74  1240  1053  5111  7000  0010  0091