Pomoc materialna

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018

Podstawa prawna
 • Zarządzenie nr 44/2017 Rektora PW z dnia 12 września 2017r.
 • Regulamin
 • Zasady postępowania przy przyznawaniu świadczeń
 • Zasady ustalania i dokumentowania dochodu
 • Procedura postępowania przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
 • Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe
 • Zasady przyznawania punktów za wysokie wyniki sportowe
 • Zasady przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne
 • Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów
 • Instrukcja wypełniania wniosku o stypendium socjalne
 • Wykaz olimpiad uprawniających do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów
Formularze wniosków
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnospawnych
 • Wniosek o przyznanie zapomogi
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce dla laureatów i finalistów olimpiad
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe
 • Wniosek o przyznanie stypendium dla  najlepszych doktorantów
 • Odwołanie od decyzji Dziekana lub Wydziałowej Komisji Stypendialnej/Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Oświadczenie studenta lub członka jego rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • Oświadczenie o wysokości dochodu studenta lub członka jego rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w ubiegłym roku kalendarzowym
 • Oświadczenie o nieuzyskaniu dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
 • Wezwanie do uzupełnienia braków

Strona Biura Spraw Studenckich

Inne stypendia