Studia stacjonarne krok po kroku

 

Artykuł zawiera informacje o terminach i warunkach przyjęć na studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie) w Filii PW w Płocku dla kandydatów zdających maturę po roku 2005 lub maturę międzynarodową IB (pozostali kandydaci znajdą informacje ich dotyczące tutaj).

INFORMACJE PODSTAWOWE

• Ponieważ w kwalifikacji kandydatów uwzględniane są różne przedmioty i z różną wagą, zależną od kierunku studiów, warto wziąć to pod uwagę już przy wypełnianiu deklaracji przystąpienia do matury składanej w początku ostatniego roku szkolnego. Wykaz przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, zasady przeliczania ocen i odpowiednie współczynniki podano w tutaj.

• Oceny uzyskane z egzaminu na poziomie podstawowym  dają dwa razy mniej punktów niż oceny z egzaminu na poziomie rozszerzonym .

• Zwracamy uwagę, aby w deklaracji upoważnić Centralną Komisję Egzaminacyjną do przekazania wyników egzaminu do Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych. Pozwoli to na automatyczne wprowadzenie tych wyników do programu rekrutacyjnego uczelni i zwolni od dodatkowych czynności po otrzymaniu świadectwa maturalnego.

STUDIA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU

Kierunki studiów, na które trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Jednostka Kierunki studiów        Liczba miejsc

Wydział Budownictwa,

Mechaniki i Petrochemii

Budownictwo 80
Inżynieria Środowiska 50
Mechanika i Budowa Maszyn 70
Technologia Chemiczna 80
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia 120

TERMINY REJESTRACJI

Data Szczegóły procesu rekrutacji
2 sierpnia 2018 r. początek drugiej tury rejestracji kandydatów na stronie www.zapisy.pw.edu.pl
14 września 2018 r. koniec drugiej tury zapisów
ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
koniec dokonywania korekt na IKR
koniec samodzielnego wpisywania wyników maturalnych (dotyczy tzw. nowej matury)
17 - 18 września 2018 r.

składanie dokumentów 

17.09.2018 r. -  godz. 12:00 - 18:00

18.09.2018 r. - godz. 9:00 - 13:00

REJESTRACJA

Zasady rejestracji:

• Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez stronę www.zapisy.pw.edu.pl

• Po wybraniu konkursu studia w Płocku należy wpisać swoje dane i zamieścić zdjęcie w pliku *.jpg (zdjęcie musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) oraz uszeregować kierunki studiów wedle swoich preferencji (na pierwszym miejscu kierunek najbardziej interesujący kandydata). Zalecane jest również podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu, co ułatwi uczelni dalszy kontakt. Niezbędne jest staranne sprawdzenie danych a w szczególności numeru PESEL. Następnie należy wpisać swoje hasło i wysłać zgłoszenie.

• Po zarejestrowaniu zgłoszenia system natychmiast odpowie podaniem „numeru kandydata” i indywidualnego numeru konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Oba te numery oraz podane przez siebie hasło należy koniecznie zapisać.

• W każdej chwili po rejestracji można się łączyć ze swoim kontem w portalu, podając jako login numer kandydata i swoje hasło. Aż do ostatniego dnia zapisów można korygować informacje na koncie.

• Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe wygenerowane przy rejestracji kandydata, nie później niż w ostatnim dniu zapisów na studia.

• Zaleca się wprowadzenie numeru matury przed zakończeniem zapisów na studia.

• Jeżeli kandydat zastrzegł tajność wyników swojej matury, albo nie jest pewien czy wyraził zgodę na ich przekazanie, powinien przed zakończeniem zapisów wprowadzić na swoim koncie oceny z egzaminu maturalnego.

• Kandydaci z maturami IB proszeni są o kontakt z Komisją Rekrutacyjną.

PRZYJĘCIA NA STUDIA

Po wprowadzeniu do systemu wszystkich ocen i uprawnień, zostanie dokonana kwalifikacja wszystkich kandydatów na podstawie przyjętych Zasad kwalifikacji.

Kandydatom proponuje się przyjęcie na jeden wydział i kierunek studiów, umieszczony w zgłoszeniu najwyżej i na który wystarczyło im punktów kwalifikacyjnych. Listy osób zakwalifikowanych będą umieszczone na stronie www.pw.plock.pl i wywieszone w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 17 pok. 18 (parter), a każdy kandydat dostanie ponadto indywidualny komunikat na swoje konto.

Osoby zakwalifikowane na studia powinny w wyznaczonych terminach złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymagane dokumenty:

  1. świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  2. dowód osobisty wraz z kserokopią,
  3. 2 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Przy składaniu dokumentów należy:

  1. sprawdzić i podpisać podanie - ankietę,
  2. odebrać decyzję o przyjęciu na studia i potwierdzić jej odbiór,
  3. odebrać skierowanie na badanie lekarskie,
  4. wypełnić pozostałe wymagane dokumenty.

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone, w obowiązującym terminie, przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat wypełnia zamieszczony poniżej formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez niego osoba. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza nieodwołalną rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo

CO DALEJ

• U lekarza medycyny pracy należy wykonać badania lekarskie. Badania ze skierowaniem z uczelni wykonywane są bezpłatnie w przychodniach, z którymi zawarł umowę Marszałek Województwa. Wykaz tych przychodni znajduje się tutaj.

• Najpóźniej w pierwszym dniu zajęć należy złożyć w dziekanacie orzeczenie lekarskie.

• W roku akademickim 2018/2019 pierwszym dniem zajęć jest 1 października 2018 r.

 Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj.