Studia niestacjonarne krok po kroku

STUDIA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU

Kierunki studiów, na które trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019:

Jednostka Kierunki studiów        L. miejsc

Wydział Budownictwa,

Mechaniki i Petrochemii

Budownictwo 50
Inżynieria Środowiska 30
Mechanika i Budowa Maszyn 50
Technologia Chemiczna 40
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Ekonomia 120

TERMINY REJESTRACJI

• Internetowa rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w Płocku trwa do 27 września 2018 r.

• WBMIP: Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne inżynierskie będzie prowadzone w okresie do 27 września 2018 r. (szczegółowe informacje o terminach i godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w zakładce Kontakt).

• Rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne odbywa się na stronie: zapisy.pw.edu.pl.

• Po wybraniu konkursu studia w Płocku należy wpisać swoje dane i zamieścić zdjęcie w pliku *.jpg (zdjęcie musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) oraz wybrać kierunek studiów. Zalecane jest również podanie w zgłoszeniu adresu mailowego i numeru telefonu, co ułatwi uczelni dalszy kontakt. Niezbędne jest staranne sprawdzenie danych a w szczególności numeru PESEL. Następnie należy wpisać swoje hasło i wysłać zgłoszenie.

• Po zarejestrowaniu zgłoszenia system natychmiast odpowie podaniem „numeru kandydata” i indywidualnego numeru konta bankowego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Oba te numery oraz podane przez siebie hasło należy koniecznie zapisać.

• W każdej chwili po rejestracji można się łączyć ze swoim kontem w portalu, podając jako login numer kandydata i swoje hasło. Aż do ostatniego dnia zapisów można korygować informacje na koncie.

• Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne konto bankowe wygenerowane przy rejestracji kandydata, nie później niż w ostatnim dniu złożenia dokumentów.

Po zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

  1. świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
  2. dowód osobisty wraz z kserokopią,
  3. 2 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Przy składaniu dokumentów należy:

  1. odebrać skierowanie na badanie lekarskie,
  2. wypełnić pozostałe wymagane dokumenty.

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone, w obowiązującym terminie, przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat wypełnia zamieszczony poniżej formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez niego osoba. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo

Po zakończeniu rejestracji zostaną podjęte decyzje:

• dla kierunków, na których liczba kandydatów nie przekracza ustalonych limitów przyjęć - o przyjęciu na studia wszystkich zgłoszonych osób,

• dla kierunków, na których liczba zgłoszonych kandydatów przekroczy liczbę dostępnych miejsc, zostanie uruchomiona procedura klasyfikacyjna. Procedura ta będzie przebiegać według ustalonych zasad.

Jeśli pozostaną wolne miejsca, to przyjęcia dokumentów mogą być kontynuowane (informacja na ten temat zostanie podana w terminie późniejszym).

CO DALEJ

• U lekarza medycyny pracy należy wykonać badania lekarskie. Badania ze skierowaniem z uczelni wykonywane są bezpłatnie w przychodniach, z którymi zawarł umowę Marszałek Województwa. 

•WBMIP: Do dnia 11 października 2018 r. należy złożyć w dziekanacie orzeczenie lekarskie.

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Podczas zapisów informacji udziela Sekretariat – w godz. 8:00-14:00, tel.: 24 367 21 26, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl

Rekrutacja trwa do 27 września 2018 r.
Przyjmowanie dokumentów po uprzednim zapisaniu się na stronie zapisy do 27 września 2018 r. przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, Płock ul. Łukasiewicza 17, pokój 18 (parter); szczegółowy harmonogram prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dni oraz godziny, w których będą przyjmowane dokumenty)  tutaj