Studia stacjonarne i niestacjonarne krok po kroku

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

  • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Kandydaci na studia drugiego stopnia spoza Politechniki Warszawskiej, przed dokonaniem opłaty rekrutacyjnej, proszeni są o przekazanie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej suplementu do dyplomu.

Limity miejsc na poszczególnych kierunkach

 

Stacjonarne

od X.2018

Stacjonarne

od II.2018

Niestacjonarne

od X.2018

Niestacjonarne

od II.2018

Budownictwo 70 0 50 0
Mechanika i Budowa Maszyn 25 25 25 25
Technologia Chemiczna 25 25 25 25
Ekonomia 100 0 100 0

Dodatkowo: Instalacje budowlane - specjalność na kierunku Budownictwo dla absolwentów Inżynierii środowiska

TERMINY REJESTRACJI

Internetowa rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne drugiego stopnia trwa do 27 września 2018 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne w Płocku będzie prowadzone do 27 września 2018 r. przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, Płock ul. Łukasiewicza 17, pokój 18 (parter); szczegółowy harmonogram prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dni oraz godziny, w których będą przyjmowane dokumenty)  tutaj. Podczas zapisów na studia niestacjonarne informacji udziela Dziekanat – Sekcja Studiów Niestacjonarnych w godz. 8:00 - 13:00, tel.: 24 367 21 52 lub 24 367 22 23,  e-mail:  rekrutacja.wbmp@pw.edu.pl, Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl, dziekanat.wbmp@pw.edu.pl

ZASADY REJESTRACJI

1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się na stronie: zapisy.pw.edu.pl.

2. Po zarejestrowaniu się i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

  • aktualny życiorys (CV) - uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualnie doświadczenie zawodowe,
  • dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty wraz z kserokopią,
  • 2 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami jak do dowodu osobistego podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
  • suplement do dyplomu (w przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na wydziale innym niż WBMiP PW lub na innym kierunku studiów, niż studia drugiego stopnia, na które kandydują), który zostanie zwrócony po podjęciu decyzji rekrutacyjnej,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: Osoby, które w terminie rekrutacji nie odebrały jeszcze dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, proszone są o kontakt z Dziekanatem lub Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

Składanie dokumentów w imieniu kandydata

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście, dokumenty mogą zostać dostarczone, w obowiązującym terminie, przez upoważnioną przez kandydata osobę. W tym celu kandydat wypełnia zamieszczony poniżej formularz pełnomocnictwa, który wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez niego osoba. Osoba upoważniona musi wylegitymować się swoim dokumentem tożsamości w momencie składania dokumentów. Dokumentów nie należy dostarczać drogą pocztową. O statusie kandydata decyduje moment dostarczenia dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów, także drogą pocztową czy kurierem, ponosi kandydat.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.

Formularz poniżej zamieszczonego pełnomocnictwa nie wymaga potwierdzenia notarialnego.

Pełnomocnictwo

3. Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na studia na Wydziale BMiP jest przeprowadzana według zasad określonych tutaj,  natomiast dla kandydatów na studia w Kolegium NEiS według zasad określonych tutaj.

CO DALEJ

• U lekarza medycyny pracy należy wykonać badania lekarskie. Badania ze skierowaniem z Uczelni wykonywane są bezpłatnie w przychodniach, z którymi zawarł umowę Marszałek Województwa. Wykaz tych przychodni znajduje się tutaj.

• Studia stacjonarne: do 1 października 2018 r. należy złożyć w Dziekanacie orzeczenie lekarskie.

• WBMiP - studia niestacjonarne: do 11 października 2018 r. należy złożyć w Dziekanacie orzeczenie lekarskie.

Wysokości opłat semestralnych za studia niestacjonarne 

Harmonogram zjazdów na studiach niestacjonarnych podany jest tutaj.

Dodatkowe informacje:

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Podczas zapisów informacji udziela Sekretariat – w godz. 8:00-14:00, tel.: 24 367 21 26, e-mail: dziekanat.knes@pw.edu.pl

Rekrutacja trwa do 27 września 2018 r.
Przyjmowanie dokumentów po uprzednim zapisaniu się na stronie zapisy do 27 września 2018 r. przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, Płock ul. Łukasiewicza 17, pokój 18 (parter); szczegółowy harmonogram prac Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (dni oraz godziny, w których będą przyjmowane dokumenty)  tutaj